اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، تنظیم هیجانی و شدت درد بیماران مبتلا به سردرد میگرنی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 27 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HOLISTICCONF03_002

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

بروز بیماری های مزمن جسمی همچون سردردهای میگرنی باعث آسیب هیجانی و روانشناختی در بیماران می شود. بر این اساس نیاز است که در کنار درمان های پزشکی، به ویژگی های روانشناختی بیماران نیز توجه کافی صورت گیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، تنظیم هیجانی وشدت سردرد بیماران مبتلا به سردرد میگرنی انجام شد. پژوهش حاضر با طرح نیمه آزمایشی با گروه کنترل و جامعه پژوهش شامل بیماران مبتلا به سردرد میگرنی که به کلینیک های مغز و اعصاب مراجعه کردند بودند. در این پژوهش تعداد ۳۰ بیمار مبتلا به سردردهای میگرنی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شد (۱۵ بیمار در گروه آزمایش و ۱۵ بیمار در گروه کنترل). گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی (کابات زین،۲۰۰۳) را طی دو ماه در ۸ جلسه ۹۰دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل، پرسشنامه۲۶ سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کریج، ۲۰۰۶) و پرسشنامه درد مک گیل (ملزاک،۱۹۷۵) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به وسیله نرم افزار آماری۲۴ SPSS مورد تجزیه و تحلیل رگرسیون قرار گرفت.

Keywords:

درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی – کیفیت زندگی– تنظیم هیجانی –شدت درد –سردردمیگرنی

Authors

الهام جمالی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

علیرضا بابادی

دکتری روانشناسی،گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران