مقایسه سبک های فرزند پروری و سلامت روان در مادران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم با مادران خانه دار این شهر در دوران پسا کرونا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS08_010

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

هدف این پژوهش مقایسه سبک های فرزند پروری و سلامت روان در مادران شاغل دردانشگاه علوم پزشکی جهرم بامادران خانه دار این شهر در دوران پسا کرونا ست. پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی وبه لحاظ روش علی -مقایسه ایمی باشد.۱روش شناسی:. جامعه آماری شامل تمامی زنان خانه دار شهر جهرم و شاغل دردانشگاه علوم پزشکی این شهر در سال۱۴۰۱بود. که از آن بین با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و جدول مورگان حجم نمونه (به تعداد۲۰۰نفر شامل۱۰۰مادر خانه دار و۱۰۰مادر شاغل) انتخاب شد. افراد نمونه با استفاده از پرسشنامه سبک فرزند پروری بامریند و سلامت روانگلدبرگ مورد سنجش قرار گرفتند.تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss-۲۶ودر دو سطح توصیفی واستنباطی انجام شد.یافته ها:از شاخص های آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و واریانس واز روش های آمار استنباطی با آزمون های آماریمناسب به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج گویای آن است که بین سبک های فرزند پروری و سلامت روانمادران شاغل دردانشگاه علوم پزشکی وخانه دار شهر جهرم در دوره پسا کرونا تفاوت وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مادران شاغل سبک های فرزند پروری خود را با اقتدار منطقی بیشتری به نسبتمادران خانه دار ارزیابی کردند. هم چنین مادران خانه دار سلامت روان خود را در ابعاد نشانه های جسمانی، اختلال در کارکرد اجتماعی وافسردگی، بیشتر از مادران شاغل توصیف کردند.

Authors

سیدمحمد آیت الهی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینیاستخدام دانشگاه علوم پزشکی جهرم