طراحی زنجیره تامین زیست توده نسل سوم تحت شرایط عدم قطعیت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS08_020

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

امروزه عواملی مانند بالا رفتن جمعیت، پیشرفت فناوریهای جدید، توسعه سیستمهای حملونقل، توسعه زندگی شهری و مکانیزهشدن بیشتر فعالیتها، سبب افزایش تقاضای انرژی شده است. ازآنجایی که اکثر کشورهای جهان پتانسیل بالایی درزمینه انرژیهایتجدیدپذیر دارند، بهره برداری مناسب از آنها میتواند به توسعه پایدار انرژی کمک شایانی کند.با توجه به مسائل بیانشده، طراحیزنجیره تامین زیست توده نسل سوم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین در این پژوهش به ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضیخطی عدد صحیح مختلط برای طراحی شبکه زنجیره تامین زیست توده نسل سوم تحت شرایط عدم قطعیت پرداخته میشود. مدلارائه شده به تعیین تصمیمات انتخاب تامین کنندگان، مکانیابی و تعیین ظرفیت تسهیلات، میزان خرید مواد اولیه و میزان تولیدمحصولات و جریان مواد بین تسهیلات جهت کمینه کردن هزینه ها میپردازد. همچنین در مدل پیشنهادی، تقاضای محصولاتتولیدشده دارای عدم قطعیت است. در انتها برای ارزیابی مدل پیشنهادی، از یک مثال عددی استفاده شده و درنهایت، تحلیلحساسیت بر روی پارامترهای کلیدی مسئله اعمال شده است.

Keywords:

طراحی زنجیره تامین , زنجیره تامین زیست توده , زیست توده نسل سوم , عدم قطعیت , مدل بهینه سازی.

Authors

میثم عبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علموصنعت ایران، تهران، ایران.