تاثیر آمیخته بازاریا بی سبز و محیط گرایی بر پایدا ری کسب و کارهای کوچک با نقش تعدیلگرظرفیت جذب تکنولوژی مورد مطالعه: شرکت بهفام شیمی تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_003

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

مطالعه با هدف اصلی تعیین تاثیر آمیخته بازاریابی سبز و محیط گرایی بر پایداری کسب و کارهای کوچک با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب تکنولوژی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به این دلیل که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش بکار گرفته شده در این پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مطالعه شامل مدیران و کارشناسان شرکت بهفام شیمی تهران با تعداد ۲۱۰ نفر می باشد. بر اساس جدول مورگان ۱۳۲ نفر از افراد جامعه به شیوه تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه میان این افراد توزیع شد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقاالت و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی نرمال بودن داده ها با استفاده از کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی فرضیات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده محیط گرایی بر پایداری کسب و کارهای کوچک دارای بیشترین تاثیر با مقدار ۰.۸۳۳ می باشد. همچنین تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر پایداری با نقش تعدیلگری ظرفیت جذب فناوری ۰.۵۳ و تاثیر محیط گرایی بر پایداری با نقش تعد یلگری ظرفیت جذب فناوری ۰.۵۹ می باشد.

Authors

نوشین رحمن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرزانه بیک زاده عباسی

استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران