شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری (مطالعه موردی :شهرستان ارومیه )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_125

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری می باشد. این تحقیق از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف، نوعی پژوهش کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش ، توصیفی از نوع پیمایشی _ تحلیلی است . جامعه آماری شامل متخصصان مدیریت شهری ( مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر)، کارشناسان صنعت گردشگری (مدیران هتل ها و مراکز گردشگری ) کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری در سطح شهر ارومیه می باشند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان معادل ۳۰ نفر از خبرگان مد نظر قرار گرفته و پرسشنامه اولویت بندی عوامل و شناسایی اثرات عوامل در بین آنان توزیع می گردد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و دادهها از دو روش استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با مطالعات کتابخانه ای ، اطلاعات از طریق مطالعه کتب ، نشریات، منابع اینترنتی و پایگاههای اطلاع رسانی جمع آوری گردیده و سپس برای مطالعات میدانی و برای جمع آوری دادههای آماری از پرسشنامه استفاده شده است ، و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و چون میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بیشتر از ۸/۰ شد بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار می باشد برای آزمودن و تحلیل داده ها از نرم افزار پی ال اس جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است . نتایج یافته ها نشان داد که بین عوامل فرهنگ ، زیرساخت ، کیفیت و استاندارد، امنیت ذهنی و فیزیکی ، چهره پردازی و طراحی مناسب ، شرایط زیر ساخت عمومی ، امکانات و شرایط بهداشتی ، محصولات ویژه در نماد شهری و برندسازی سازی گردشگری ، و همچنین بین عوامل تاثیرگذار فرهنگ ، زیرساخت ، کیفیت و استاندارد، امنیت ذهنی و فیزیکی ، چهره پردازی و طراحی مناسب ، شرایط زیر ساخت عمومی ، امکانات و شرایط بهداشتی ، محصولات ویژه در نماد شهری و تصویر ماندگار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Authors

حسن اسمعیل زاده

کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

یوسف پاشازاده

استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه