تبیین مدل ارزشگذاری دارایی ها: تاثیر ساختار دارایی های عملیاتی بر بازده سهام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_152

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

این پژوهش در پی بررسی تاثیر مجموعه ای از ناهنجاری های سهام (متغیرهای شناسایی نشده) بر بازده اضافی سهام و بازده توضیح داده نشده مدلهای چند عاملی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ و با استفاده از رویکرد رگرسیونی فاما-مکبث انجام گرفته که نتایج بدست آمده نشان می دهد که از بین ناهنجاری های سهام مربوز به ساختار دارایی های عملیاتی شامل ؛ اهرم مالی ، رشد جریانات نقدی و گزینش حقیقی وجوه نقد، گزینش حقیقی وجوه نقد منجر به ایجاد تفاوت معنادار در بازده اضافی سهام پرتفوی های مختلف گردیده است . نتایج بدست آمده از وضعیت تاثیرگذاری ناهنجاری ها بر میزان توضیح بازده اضافی سهام نشان می دهد که ناهنجاری های اهرم مالی ، رشد جریانات نقدی و گزینش حقیقی وجوه نقد مربوط به ساختار دارایی های عملیاتی تاثیری معنادار بر میزان توضیح بازده اضافی سهام در مدلهای سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ داشته و میزان بازده توضیح داده نشده در پرتفوی های مختلف ناهنجاری ها تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است . نتایج بدست آمده از مقایسه میزان توضیح بازده اضافی سهام توسط ناهنجاری ها در مدلهای سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ نشان می دهد که تفاوت معناداری بین میزان توضیح بازده اضافی سهام پرتفوی های مختلف ناهنجاری در این مدلها وجود داشته است .

Keywords:

بازده سهام , ساختار دارایی های عملیاتی , مدل ارزشگذاری دارایی ها.

Authors

مرتضی محمودی

دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلام ی، ارومیه، ایران.

سعید جبارزاده کنگرلویی

دانشیار، گروه حسابداری، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

جمال بحری ثالث

دانشیار، گروه حسابداری، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

علی آشتاب

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.