رابطه بین کنترل داخلی و توسعه پایدار شرکت ها با واسطه نقش های نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره برداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_348

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر رابطه بین کنترل داخلی و توسعه پایدار شرکتها با نقش های واسطه ای نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره برداری بود. این پژوهش از نظر ماهیت پژوهش ، در زمره پژوهش های توصیفی - همبستگی و از نظر هدف پژوهش ، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران می باشد که تعداد آنها در پایان تابستان ۱۴۰۲، ۵۳۱ نفر (شامل ۴۷۹ نفر اعضای حقیقی عادی ، ۳۲ نفر اعضای حقیقی خبره و ۲۰ نفر اعضای حقوقی ) می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، ۲۱۰ نفر به دست آمد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد کنترل داخلی کوزو (۱۹۹۲)، پرسشنامه توسعه پایدار هریس (۲۰۰۰) و پرسشنامه دوسوتوانی نوآوری جانسن و همکاران (۲۰۰۶)، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در بخش توصیفی از نرم افزار SPSS V۲۳ و در بخش استنباطی جهت سنجش روابط میان متغیرها از الگوی مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel v ۸.۸ استفاده شد. با توجه به نتایج ، بین کنترل داخلی و توسعه پایدار شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری اکتشافی می تواند بر رابطه بین کنترل داخلی و توسعه پایدار شرکت ها نقش واسطه گری داشته باشد. با توجه به نتایج به مدیران شرکت ها و سازمانها پیشنهاد می شود که به ادغام توسعه پایدار در تمام جنبه های اقتصادی ، سیاسی ، جامعه ، فرهنگ و محیط زیست ، اثربخشی و نوآوری شرکت ها در پایداری بپردازند.

Authors

نرگس حسینائی

دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

حبیب اله نخعی

استادیار، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

زهره حاجیها

استاد تمام،گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کریم نخعی

استادیار، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران