مالی عصبی و تاثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران حقیقی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_358

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

امروزه نقش و تاثیر مالی عصبی بر رفتار بازیگران بازارهای مالی مورد توجه محققین قرار گرفته است .این مطالعه بر آن است که از ابعاد شناختی و جمعیت شناسی به بررسی و شناسایی متغیرهای تاثیر گذار در این خصوص بپردازد. این تحقیق از بعد جمع آوری اطلاعات یک تحقیق اسنادی کتابخانه ای است با توجه به داده های جمع آوری شده از سرمایه گذاران حقیقی بازار سرمایه ، مشخص گردید عوامل روانشناختی شامل ۲۱ زیر مقوله با فراوانی های مختلف در این خصوص تاثیر گذارند. به طوری که ، مقوله آرامش و تمرکز بیشترین فراوانی را در بین آنهادارد. همینطور عوامل جمعیت شناسی ۵ مقوله را در بر می گیرد که به طوری که ، تعداد سالهای حضور در بازار بورس و دانش مالی بعنوان دو متغیر مهم جمعیت شناختی در رفتار سرمایه گذاران تاثیر بسزا دارد.

Keywords:

رفتار سرمایه گذاران حقیقی , عوامل عصبی و روان شناختی , عوامل جمعیت شناختی

Authors

علی نجفی مقدم

استادیارگروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،ایران

مرتضی مریمی یعقوبیان

دکتری مهندسی مالی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ،ایران