CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر جذب دانش و چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی با توجه به نفش تعدیلگری اینرسی سازمانی

عنوان مقاله: تاثیر جذب دانش و چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی با توجه به نفش تعدیلگری اینرسی سازمانی
شناسه ملی مقاله: FMEAD01_403
منتشر شده در اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن امینی خوزانی - استادیار گروه مهندسی مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهر قدس، تهران، ایران
امیر دانشور - استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
الهام عباسعلی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر جذب دانش و چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی با توجه به نفش تعدیلگری اینرسی سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران ارشد و کارکنان مالی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس بودند. نمونه آماری تحقیق ۱۶۵ نفر از مدیران ارشد و کارکنان مالی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس در نظر گرفته شد با ۳Smart PLS و ۲۴SPSSکه به همین تعداد پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان داد بین جذب دانش و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش جذب دانش میزان نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی افزایش خواهد یافت . بین چابکی سازمانی و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش چابکی سازمانی میزان نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی افزایش خواهد یافت . اینرسی سازمانی در رابطه بین جذب دانش و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی نقش تعدیلگر معناداری ایفانمی کند. اینرسی سازمانی در رابطه بین چابکی سازمانی و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی نقش تعدیلگر معناداری ایفا نمی کند.

کلمات کلیدی:
اینرسی سازمانی ، جذب دانش ، چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی .

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1922938/