ارزیابی مفهومی«حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بین الملل

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLRM-16-2_001

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1402

Abstract:

چکیده پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنا نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرایندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد. اختلاف نظر در رابطه با ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لا ینحل می نماید. برآنیم که با طرح دو مبنای مختلف در تحلیل مفهوم حقوق به ارائه مفهومی از این پدیده نسبتا جدید در نظام منابع حقوق بین الملل دست یافته، از این رهگذر این مساله را که حقوق نرم واقعا در مقولات حقوقی جای می گیرد و یا این که پدیده ای غیرحقوقی است مورد تحقیق قرار دهیم.   * نویسنده مسوول مقاله:                                                                    Email: Mohasa۲۵۷@gmail.com

Keywords:

Soft law , Hard law , Sources of the international Law , Two-valued Logic , Multiple valued logic , واژگان کلیدی: حقوق نرم , حقوق سخت , منابع حقوق بین الملل , منطق دو ارزشی , منطق چند ارزشی

Authors

توکل حبیب زاده

[ ۱. Assistant Professor, Faculty of Law, Emam Sadegh University, Tehran, Iran

محمد صالح عطار

۲. M.A. Graduated, Department of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran