استفاده نابجا از فضای مجازی و بروز آسیب های نوظهور اجتماعی و فرهنگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CUSDE01_076

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

متاسفانه در ایران آسیب های نوپدید به علت توسعه ی فناوریها رو به فزونی هستند و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز با عنایت به فراگیری این فناوری ها جهت مقابله و پیشگیری با آسیب های نوظهور برنامه ریزی شده اما در کشور ما تا کنون چندان که باید راهکارهای موثری جهت مقابله با این نوع آسیب ها ارائه نشده است که این مساله موجب افزایش دامنه ی آسیب در کشور شود. بر این اساس هدف از انجام تحقیق بررسی استفاده نابجا از فضای مجازی و بروز آسیب های نوظهور اجتماعی و فرهنگی بوده است . در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته شده سپس یافته ها و نتایج پژوهش ارائه شده است .نتایج تحقیق نشان داد بروز آسیب های نوپدید می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی و روانی باشد. به همین دلیل، برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب های نو پدید لازم و ضروری است.

Keywords:

اینترنت , فضای مجازی , آسیبشناسی , آسیب های نوظهور اجتماعی و فرهنگی

Authors

فریبا گودرزی

دانشجوی دکتری رشته روانشناسی عمومی، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

الهام ایران نژاد

دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.