کاربرد وسایل کمک آموزشی در تدریس ریاضی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP07_088

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

وسایل کمک آموزشی منجر به افزایش سرعت، دقت و سهولت در امر آموزش و یادگیری می شود. در حقیقت آموزش مستلزمتمرین است و کاربرد موثر وسایل کمک آموزشی و تکنیک های مختلف و استفاده بهینه از آنها منجر می شود تا دانش آموزان ازهمه حواس خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند؛ چراکه وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیمفراهم میسازد و درنتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموزان می کاهد. از سوی دیگر درس ریاضی درسی است که در مقاطعتحصیلی مختلف جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و دانش آموزان در کلیه پایه های تحصیلی به دانش و درک نیاز دارند. آموزشریاضی یا به عبارت دیگر ، تعلیم و تربیت ریاضی ، شاخه ای از علوم بشری است که به ویژه در سال های اخیر جایگاهی مهم درمحافل علمی جهان و به طور خاص در کشورهای توسعه یافته پیدا کرده است.این درس را می توان پیش نیازی برای سایر دروسمحسوب کرد که شکست در آن، منجر به شکست در سایر درس ها شده، احساس خودکارآمدی تحصیلی را کاهش می دهد و درنهایت می تواند باعث دلزدگی دانش آموزان نسبت به درس و مدرسه شود. بنابراین می توان گفت اگر دانش آموزان شرایط یادگیریبهتری برای درس ریاضی داشته باشند و با استفاده از ابزارهای آموزشی معلم بتواند فرصت های بیشتری برای یادگیری آنها فراهمنماید مطمئنا سریع تر به اهداف آموزشی نائل می شود.