CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه یک دوره برنامه ورزشی و توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی

عنوان مقاله: مقایسه یک دوره برنامه ورزشی و توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی
شناسه ملی مقاله: TARBIATBADANI02_043
منتشر شده در دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

نفیسه کرمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن قاسمعلی پور - استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فروغ فتاحی مسرور - استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره برنامه حرکتی و توان بخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی کودکان ۶ تا ۱۰ ساله دختر دارای نقص توجه/ بیش فعالی بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل و انجام پیش و پس آزمون انجام شد و داده های آن بصورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش تعداد ۳۰ نفر از کودکان ۶ تا ۱۲ ساله مبتلابه اختلال توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران بود که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه، کنترل۱۰)نفر) و دو گروه تمرینات برنامه ورزشی(۱۰نفر) و توانبخشی(۱۰نفر) تقسیم شدند. ۲۴ ساعت قبل و بعد از اتمام پروتکل تمرینی (وینتر و همکاران) تمامی تست های مربوط به حافظه و کارکردهای اجرایی از آزمودنیها گرفته شد. پس از جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از آماری توصیفی جهت محاسبه میانگین ها و انحراف استاندارد و تجزیه و تحلیل داده ها و برای اندازه گیری نرمالیتی داده ها از آزمون shapiro – wilk و بر ای برابری واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. در ادامه از تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه ها استفاده شد و از آزمون بونفرونی برا ی مقایسه جفتی داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح معناداری %۹۵میزان آلفا ی کوچکتر یا مساوی .۰/۰۵ با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ۲۳ انجام شد.یافته های پژوهش نشان داد یک دوره برنامه ورزشی و توان بخشی شناختی تاثیر معنی داری بر حافظه کودکان دختر دارای نقص توجه/ بیش فعالی دارد((P=۰/۰۵ و تاثیر معنی داری بر عملکرد حرکتی دختر دارای نقص توجه/ بیش فعالی دارد(.(P=۰/۰۰۱ با توجه به یافته های پژوهش می توان از برنامه های ورزشی و توانبخشی شناختی بر بهبود عملکرد و حافظه کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی استفاده کرد.

کلمات کلیدی:
برنامه حرکتی -توان بخشی شناختی- حاقظه -کارکردهای اجرایی کودکان-نقص توجه/بیش فعالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1927406/