CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای مناسب اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی با رویکرد کیفی

عنوان مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای مناسب اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی با رویکرد کیفی
شناسه ملی مقاله: LESOI01_157
منتشر شده در اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها) در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزاد افشاری - دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
امید ونداد - استادیار مدعوگروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
مهدی زیرک - استادیارگروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
حسین مومنی مهموئی - دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

خلاصه مقاله:
آموزش علوم پزشکی به سبب ارتباط با سلامت مردم، نسبت به سایر آموزش ها از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و یکی از راهحل های اصلی جهت ارتقاء و بهبودکیفیت آموزش درگروه های پزشکی، اعتباربخشی آموزشی می باشد. از این رو پژوهش حاضربا هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براجرای مناسب اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی بمنظور بهبود کیفیت آموزشپزشکی انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی و جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی بود. نمونه آماری ۲۵ نفر از خبرگان دررشته های مرتبط بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. سپس ابعاد و مولفه های استخراج شده از منابع با استفاده از روشدلفی و پانل خبرگان نهایی شدند. نتایج نشان دادکه ابعاد و مولفه های موثر بر اعتباربخشی شامل ابعاد: اهداف و رسالت هایدانشگاه (۴ مولفه)، مدیریت (۴ مولفه)، کادرآموزش (۴ مولفه)، فراگیران (۵ مولفه)، ساختارسازمانی (۵ مولفه)، شهروندی سازمانی(۳ مولفه)، منابع انسانی (۴ مولفه)، مدیریت مالی (۶ مولفه)، فضای آموزشی اداری (۴ مولفه)، فناوری اطلاعات (۳ مولفه)، خدمات وتسهیلات (۳ مولفه)، منابع یادگیری (۴ مولفه)، فرایندیاددهی- یادگیری (۳ مولفه)، آموزش بالینی و درمانگاهی (۱۲ مولفه)،خدمات پژوهشی (۴ مولفه)، برنامه های فرهنگی (۳ مولفه)، نوآوری و کارآفرینی (۳ مولفه)، همکاری های بین المللی (۳ مولفه)،ارزیابی وتضمین کیفیت (۶ مولفه) واعتبارسنجی (۱۰ مولفه) می باشد. نتیجه اینکه با توجه به ارائه مشترک آموزش علوم پزشکیبا نظام خدمات درمانی و از آنجا که به مولفه های آموزش بالینی و درمانگاهی در مولفه های اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکیتوجهی نشده است، بازنگری شاخص های اعتباربخشی به ویژه در بخش آموزش بالینی و درمانگاهی ضروری می باشد.

کلمات کلیدی:
اعتباربخشی، بیمارستان های آموزشی، کیفیت آموزش پزشکی، طراحی مدل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1927564/