تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی مبتنی بر ذهنیت ها و طرحوارهها بر رضایت زناشویی زوجین با توجه به سطح تحصیلات

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIPTW03_124

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

مهم ترین عامل در تداومیک ازدواج، کیفیت و نوع رابطه بین زوجین است . هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد طرحواره درمانی بر رضایت زناشویی زوجین با توجه به سطح تحصیلات زنان بود. پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس -آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره پرتو در شهر اصفهان بود. نمونه با استفاده از نمونه گیری در دسترس انجام شد و پس از احراز ملاکهای ورود و خروج، ۲۰ زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه رضایت زناشویی السون استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که ترکیب خطی متغیرها در بین گروهها تفاوت معنادار است . بدین معنی که آموزش مهارتهای ارتباطی به زنان با رویکرد طرحواره درمانی بر رضایت زناشویی زوجین با توجه به سطح تحصیلات آنها اثربخش بود. در نتیجه ، استفاده از رویکرد ذهنیت ها و طرحوارهها می تواند باعث ارتقای میزان رضایت زناشویی زوجین در طول زندگی مشترک گردد.

Authors

مهسا کشاورزی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران