بررسی رابطه بین بخشش عاطفی با طلاق عاطفی در زوجین دارای تعارضات زناشویی شهرستان قائمشهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIPTW03_240

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بخشش عاطفی با طلاق عاطفی در زوجین دارای تعارضات زناشویی شهرستان قائمشهر بود. این پژوهش بنیادی از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین دارای تعارضات زناشویی شهرستان قائمشهر که به مراکز مشاوره سطح شهر رجوع کرده اند در سال ۱۴۰۱ می باشد که بر اساس آماری که از بهزیستی شهرستان قائمشهر بدست آمده در حدود ۶۸۰ زوج می باشند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۵۰ نفر (۱۲۵ زوج) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور شناسایی زوجین دارای تعارضات زناشویی ابتدا به مراکز مشاوره سطح شهر قائمشهر مراجعه شد. سپس هشت مرکز مشاوره به صورت در دسترس انتخاب شد و از مدیران مراکز خواسته شد زوجینی که با مشکل تعارض زناشویی به آنها مراجعه نمودند برای شرکت در نظرسنجی معرفی شوند. در ادامه از میان زوجین متعارض معرفی شده توسط مدیریت مرکز تعدادی از زوجین به صورت در دسترس انتخاب شد. سپس با برقراری ارتباط با زوجین دارای تعارض زناشویی ، آنهایی که مایل به همکاری بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بخشش عاطفی پولارد و همکاران (۱۹۹۸) و پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (۱۹۹۵) است . جهت تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی (جداول فراوانی و نمودارهای میله ای )، و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل رگرسیون خطی ساده) در نرم افزار ۲۲SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بخشش عاطفی با طلاق عاطفی در زوجین دارای تعارضات زناشویی شهرستان قائمشهر رابطه منفی دارد .

Keywords:

بخشش عاطفی , طلاق عاطفی و تعارضات زناشویی

Authors

هدی بابایی

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزش عال ی فروردین، قائمشهر، ایران

زهرا رجب پور

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران

آیسان پروین

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، موسسه آموزش عالی فروردین،قائمشهر، ایران