اثربخشی تلفیق پذیرش و تعهد با فعالیت بدنی بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIPTW03_242

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تلفیق پذیرش و تعهد با فعالیت بدنی بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین دارای تعارض زناشویی در منطقه ۶ شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بود. حجم نمونه ۳۰ نفر از زوجین متعارض بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دادهها با استفاده از پرسشنامه صمیمت زناشویی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شدند و توسط نرم افزار SPSS (نسخه ۲۶) و به روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان دادند که تلفیق پذیرش و تعهد با فعالیت بدنی بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض اثربخش است (۰۵/۰.(P<

Authors

سیده مریم طباطبایی پور

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

فاطمه ناجیان تبریز

دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران