موانع توانمندسازی سیاسی زنان روستایی و عشایری: چارچوب نظری ترکیبی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GRPCONF05_025

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

مفهوم توانمندسازی به طرق مختلف تعریف شده است. این واژه با وجود دشواری در تعریف، هم توسط فعالان،هم سازمان های غیردولتی و هم سازمان های دولتی استفاده شده است. در این پژوهش، بر درک توانمندسازی از طریقبه هم پیوستگی حوزه های سیاسی تاکید شد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بود که موانع توانمندسازی سیاسیزنان روستایی و عشایری کدام اند؟ برای پاسخ به سوال، چارچوب نظری ترکیبی برای توانمندسازی سیاسی با توجه بهدیدگاه نا یلا کبیر ۱۹۹۹ ؛ پارپارت و همکاران ۲۰۰۲ ؛ هورتون ۲۰۱۷ و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع معتبرفارسی و لاتین به توصیف و تحلیل اطلاعات اقدام و مشخص شد که کمبود منابع اجتماعی، اقتصادی و همچنینعاملیت در ترکیب با یکدیگر، مانع ی برای توانمندسازی سیاسی زنان روستایی و عشایری بوده است که در نهایت بهعنوان مانعی برای شمول مالی شناسایی می شود. توانمندسازی سیاسی زنان می تواند از روند توانمندسازی اقتصادی واجتماعی حمایت کند، و تغییرات اساسی در رابطه با هنجارهای جنسیتی، توانمندسازی زنان و شمول مالی زنان ایجادنماید. این پژوهش با نشان دادن جنبه های توانمندسازی سیاسی، به ادبیات توانمندسازی و موانع توانمندسازی سیاسیزنان روستایی و عشایری کمک می کند .

Keywords:

توانمندسازی سیاسی , شمول مالی , عاملیت , زنان روستایی و عشایری.

Authors

حسن براتی پور

گروه علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

علی براتی پور

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی