بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش با عملکرد سازمان های بین المللی دانش بنیان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME06_022

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های بین المللی دانش بنیان بود.پژوهش به لحاظ هدف از نوع توصیفی پیمایشی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی که در چهارچوب یک طرحهمبستگی پیش بین انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان سازمان های بین المللی دانش بنیان می باشد که با توجه بهنمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران حجم نمونه تعداد ۵۰ نفر از این کارکنان بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهاستاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون (۱۹۹۵)، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بینزتاک و همکاران (۲۰۰۳) وپرسشنامه استاندارد مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی (۱۳۹۶) استفاده شد. به منظور تحلیل اطلاعات از روشهمبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ استفاده شد. نتایج نشان داد بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش باعملکرد سازمان های بین المللی دانش بنیان رابطه وجود دارد. رفتار شهروندی سازمانی ۲۱ / ۰ و مدیریت دانش ۲۹ / ۰ توانایی پیشبینی عملکرد سازمانی بین المللی را دارد.

Keywords:

رفتار شهروندی سازمانی , مدیریت دانش , عملکرد سازمان های بین المللی , دانش بنیان