بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی اسلامی بر سلامت روان و رفتار های آشکار دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان ایرانشهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME06_028

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

دانش آموزان دبیر ستانی سوابق متنوعی دارند. برخی از آنها در زمینه دینی سابقه قوی دارند اما برخی اینطور نیستند. در این پژوهشسعی شده ا ست تاثیر دین داری و آموزش مهارت های زندگی ا سلامی بر زندگی دانش آموزان دختر مقطع متو سطه دوم شهر ستانایرانشهر مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی بهتر از پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-۲۸) مورد استفاده قرار گرفته استکه در این تحقیق ۵۰ دانش آموز مقطع دوم متو سطه در شهر ستان ایران شهر سال تح صیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ قبل و بعد از طی کردندوره های مهارت زندگی اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند و نتایج توسط نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفته اند.نتایج تحقیق تحقیق نشان می دهد که پس از اینکه دانش آموزان دوره دبیرستان، طی کلاس های آموزش مهارت های زندگی اسلامیآشنا می شوند، دارای وضعیت روانششناختی و رفتار بهتری نسبت به قبل هستند.

Keywords:

دین داری , مهارت های زندگی اسلامی , سلامت روان دانش آموزان

Authors

نصراله معینی

استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

الهه ریگی یوسف آبادی

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

الهام ریگی یوسف آبادی

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر