بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر بانک و رفتار مشتریان (مورد مطالعه: بانک سپه استان آذربایجان شرقی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_011

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تصویر بانک با نقش واسطه رفتار مشتریان (مورد مطالعه: بانک سپه استان آذربایجان شرقی) می باشد که از تعداد نامحدود مشتریان، با استفاده از فرمول کوکران و انتخاب نمونه آماری نامحدود ۳۸۴ نمونه آماری مشخص گردید. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق برای مسئولیت اجتماعی با ۱۶ گویه و ۴ بعد بر اساس مدل کیم و لی، پرسشنامه دوم براساس مدل کیم و لی، تصویر بانک در ۵ سوال و پرسشنامه سوم براساس مدل کیم و لی رفتار مشتریان ۵ گویه استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ این تحقیق برای پرسش نامه های فوق به ترتیب بالاتر از ۰/۷ بدست آمد. فرضیه هیا تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و smart pls مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی بر رفتار مشتریان تاثیر داشته و رفتار مشتریان بر تصویر بانک تاثیر مثبت دارد و همچنین رفتار مشتریان تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تصویر بانک مشتریان شعب بانک سپه آذربایجان شرقی را میانجی می کند.

Keywords:

مسئولیت اجتماعی , تصویر بانک , رفتار مشریان , مشتریان شعب بانک سپه آذربایجان شرقی

Authors

احد شهبازیان

استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

پرویز تقوی کلیبر

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر