ارتباط بین کیفیت سود و ارزش انعطاف پذیری مالی با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_058

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی از انجام این تحقیق ارتباط بین کیفیت سود و ارزش انعطاف پذیری مالی با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و به دلیل اینکه از طرح پس از واقعهاستفاده می کند و متغیرهای مستقل یا علت آن قابل دستکاری نمی باشد از لحاظ روش، علی (پس از وقوع) و از نوع همبستگیمی باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و برای دوره زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱می باشد لیکن برای اندازه گیری برخی از متغیرهای پژوهش از دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نیز استفاده شده است. در این پژوهشبا توجه به شرایط متغیرها از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده و ۱۴۴ شرکت بامعیارهای مشخص به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از منابع مختلفی ازجمله سایت بورس استخراج شده که پس از انتقال در اکسل مورد پردازش قرار گرفته و سپس با توجه به فرضیه، به تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار ایویوز پرداخته شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه از روشهای مختلفیاستفاده شده است. بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه و سپس آزمون های رگرسیون برای مطالعه ارتباطبین متغیرهای پژوهش مورد کنکاش قرار گرفته و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین معیارهای کیفیت سود و ارزشانعطاف پذیری مالی ارتباط معناداری وجود دارد.همچنین بین معیارهای حاکمیت شرکتی و ارزش انعطاف پذیری مالی ارتباطمعناداری وجود ندارد و معیارهای حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معیارهای کیفیت سود و ارزش انعطاف پذیری مالی تاثیر ندارد.

Authors

محرم قهرمانی اصل

کارشناس ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

قادر داداش زاده

استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

احد شهبازیان

استادیار گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر