تاثیر روانشناسی اجتماعی در محیط کار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_158

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

تاثیر روانشناسی اجتماعی در محیط کار یکی از موضوعات مهمی است که در حال حاضر توسط بسیاری از محققان و مدیرانمورد توجه قرار گرفته است. روانشناسی اجتماعی به مطالعه رفتارها، دیدگاه ها و ارتباطات انسان ها در محیط های اجتماعیمی پردازد. در محیط کار، این تاثیر به صورت زیر منعکس میشود: اولا، ارتباطات بین همکاران و مدیران میتواند تاثیر بسیارزیادی بر روحیه و عملکرد کاری افراد داشته باشد. ارتباطات مثبت و سازنده میتواند به افراد احساس ارزشمندی و تقویت اعتمادبه نفس بدهد و در نتیجه، به بهبود عملکرد آنها کمک کند. از طرف دیگر، ارتباطات منفی و ناسازگار میتوانند منجر به کاهشانگیزه و رضایت شغلی و حتی افزایش استرس و اضطراب در محیط کار شوند. ثانیا، فضای اجتماعی در محیط کار نقش بسیارمهمی در ساختار و فرهنگ سازمانی ایفا میکند. فضای اجتماعی میتواند شامل ارزشها، باورها، عادات و نگرشها باشد کهتوسط اعضای سازمان به اشتراک گذاشته می شود. این فضا می تواند تعیین کننده اصلی رفتارها و تصمیمات افراد در محیط کارباشد و در نتیجه، تاثیر بسیار زیادی بر روی فرهنگ سازمانی و عملکرد کلی سازمان داشته باشد.

Authors

لیلاالسادات برقعی موحد

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال