نقش سواد دیجیتال بر پذیرش فناوری در کتابداران دانشگاه پیام نور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEDU-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

مقاله حاضر با هدف بررسی نقش سواد دیجیتال بر پذیرش فناوری در کتابداران دانشگاه پیام نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان کتابخانه های دانشگاه پیام نور سراسر کشور به تعداد ۳۱۸ نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)، تعداد ۱۷۵ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد سواد دیجیتالی رودریگوئز و همکاران (۲۰۱۶) و پذیرش فناوری دیویس (۲۰۰۰) بود. یافته های توصیفی نشان داد که میزان سواد دیجیتال و پذیرش فناوری و مولفه های آنها در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که در سطح معنی داری ۰۵/۰، بین سواد دیجیتال و مولفه های آن با پذیرش فناوری رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج مدل رگرسیونی، پذیرش فناوری مبتنی بر سواد دیجیتالی به میزان ۲/۳۹ درصد قابل پیش بینی است. همچنین، بر اساس نتایج مدل رگرسیون چندگانه، پذیرش فناوری بر اساس مولفه های سواد دیجیتال به میزان ۲/۵۳ درصد قابل پیش بینی است. بنابراین در تبیین عملکرد مطلوب کتابداران، ضرورت پذیرش فناوری و ارتقاء سواد دیجیتالی پیشنهاد می شود.

Keywords:

پذیرش فناوری , سواد دیجیتالی , کتابداران دانشگاه پیام نور

Authors

حکیم بکری زاده

استادیار گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مریم پناهی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

بهزاد جمالوندی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران