مدل سازی اثر تغییر اقلیم بر انتشار دی اکسیدکربن خاک در مراتع خشک (جنوب ایران)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-7-20_007

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

مراتع مناطق خشک به دلیل میزان کربن آلی خاک پایین و گسترش سطحی زیاد در کره زمین، جایگاه ویژهای در ترسیب کربن و کاهش اثرات گرمایش جهانی دارند، به طوری که کوچک ترین تغییرات در کربن آلی خاک اثرات قابل ملاحظهای بر غلظت دیاکسیدکربن اتمسفر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه مراتع مناطق خشک ایران بخش بزرگی از کشور را در برگرفتهاند، این مطالعه با هدف ارزیابی کارایی مدل روتامستد به عنوان پراستفادهترین مدل در مطالعات کربن خاک، و شبیهسازی اثر سه سناریو اقلیمی بر انتشار تجمعی دیاکسیدکربن و انتشار واقعی دیاکسیدکربن از خاکهای مراتع خشک بندبست در شهرستان قیروکارزین استان فارس طی ۳۶ سال انجام شد. سناریوهای اقلیمی شامل سناریو بدون تغییر اقلیم و سناریوهای تغییر اقلیم CCH۱ و CCH۲ بودند. نتایج اعتبارسنجی مدل روتامستد نشان داد که با دقت مناسبی ذخیره کربن آلی خاک را شبیهسازی کرده و بنابراین میتواند برای شبیهسازی دینامیک کربن آلی خاک و انتشار دیاکسیدکربن از خاک تحت سناریوهای مدیریتی و اقلیمی آینده استفاده شود. نتایج شبیهسازی مدل در طول ۳۶ سال نشان داد که انتشار تجمعی دیاکسیدکربن به میزان ۶۲/۳درصد و ۵۳/۴درصد و انتشار واقعی دیاکسیدکربن به میزان ۱۵/۳درصد و ۷۸/۳درصد به ترتیب تحت سناریوهای CCH۱ و CCH۲ در مقایسه با سناریو بدون تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت. همچنین با گذشت زمان انتشار واقعی دیاکسیدکربن از خاکهای مراتع بندبست تحت سناریوهای تغییر اقلیم (CCH۱ و CCH۲) روند کاهشی داشت و با گذشت زمان تحت تاثیر تغییر اقلیم مخازن کربن خاک به تجزیه مقاوم شدهاند.

Authors

بیژن آزاد

دانشگاه شیراز

سید فخرالدین افضلی

دانشگاه شیراز