پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از سری های زمانی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-7-20_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

خشکسالی پدیده ای حدی اقلیمی است که می تواند باعث ایجاد خسارت بر محیط زیست و انسان شود. به دلیل نقش مهم پیش بینی خشکسالی در مدیریت منابع آب، مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه فصلی (SARIMA) برای پیش بینی ماهانه جریان رودخانه ای رودخانه ناهارخوران واقع در حوزه آبخیز قره سو به کار برده شد. پس از بررسی داده های جریان از نظر نرمال بودن، آزمون من-کندال برای بررسی روند در سطح اطمینان ۹۵% به کار گرفته شد. با توجه به توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی و نتایج آزمون من-کندال، مدل ۱۲(۰،۱،۱)×(۱،۱،۱) SARIMA انتخاب شد. از میانه و میانگین به عنوان حدود آستانه ثابت و شاخص جریان آب سطحی (SSFI) و آنالیز فراوانی خشکسالی در دوره بازگشت های مختلف به عنوان شاخص های متغیر برای تعیین دوره های خشک استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از کارایی مدل سری زمانی SARIMA در دوره ۵ سال در بازه زمانی مهر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۰ است. این مدل ها می توانند به منظور مدیریت منابع آب به کار گرفته شوند.

Keywords:

خشکسالی هیدرولوژیک , مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه فصلی (SARIMA) , ایستایی , خودهمبستگی , شاخص جریان آب سطحی

Authors

رضوان علیجلنی

تربیت مدرس

مهدی وفاخواه

تربیت مدرس