استفاده از مدل جاذبه برای استخراج انحنای مرز دریاچه سد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-6-17_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

در این تحقیق از مدل جاذبه به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی DEM در دریاچه کوثر استفاده شد. مدل جاذبه در زیر پیکسل ها بر اساس مقادیر پیکسل های همسایه و تاثیر آن ها روی زیرپیکسل های یک پیکسل مرکزی می باشد. در این تحقیق از دو مدل همسایگی پیکسل های مماس و مدل همسایگی چهارگانه به منظور تخمین مقادیر زیر پیکسل ها استفاده شد. هر مدل دارای پیکسل های همسایه متفاوت اند که به کمک آن ها مقادیر جاذبه هر زیر پیکسل محاسبه می شود. پس از تولید تصاویر خروجی برای زیرپیکسل ها در مقیاس های ۲، ۳، ۴ با همسایگی های متفاوت، بهترین مقیاس با مناسب ترین نوع همسایگی با استفاده از نقاط کنترل زمینی تعیین شد و مقادیر RMSE برای آن ها محاسبه شد. به منظور مقایسه صحت نتایج استخراج شده از مدل رقومی ارتفاع زمین، با استفاده از تصاویر لندست ۸ شاخص NDVI استخراج شد. سپس مرز دریاچه با استفاده از این شاخص به دست آمده است. نتایج نشان داد که با استفاده از مدل جاذبه، دقت و صحت تصاویر خروجی بهبود بخشیده شده و همچنین قدرت تفکیک مکانی آن ها نیز افزایش پیدا می کند.

Keywords:

سنجش از دور , مدل جاذبه , مدل رقومی ارتفاع (DEM) , دریاچه سد کوثر

Authors

مرضیه مکرم

عضو هیئت علمی بخش مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

مجید حجتی

دانشگاه تهران