بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک تحت دو نوع مدیریت مرتع (مطالعه موردی: مراتع چات گنبد)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-3-4_002

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

کیفیت خاک شامل دو دیدگاه کلی است: خصوصیات ذاتی و طبیعت پویای خاک که تحت تاثیر فعالیت های انسان و تصمیمات مدیریتی است؛ لذا در این تحقیق، تغییرات برخی شاخص های کیفیت خاک، تحت دو نوع مدیریت شرکتی و مشاعی بررسی شد. بعد از شناسایی اولیه منطقه از طریق تصاویر ماهواره ای و نرم افزار Google Earth، محدوده منطقه مورد مطالعه از طریق پیمایش منطقه و با استفاده از دستگاهGPS  (موقعیت یاب جهانی) کنترل شد. سپس، نمونه های خاک به صورت کاملا تصادفی از عمق ۰تا۳۰ سانتی متری در طرفین مرز جداکننده دو بخش مذکور و پس از حذف آثار حاشیه ای، به صورت جفتی اخذ شد. سپس به منظور تعیین خصوصیات های فیزیکی (بافت، پایداری خاکدانه ها، وزن مخصوص ظاهری و تخلخل خاک) و خصوصیات های شیمیایی (مقدار ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ازت، سدیم و پتاسیم خاک) نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شد. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار۱۶.۰  SPSS و آزمونStudent -T (تی- استیودنت) در سطح معنی داری ۵ درصد استفاده شد و آثار مدیریت اعمال شده بر شاخص های کیفی خاک مقایسه شد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که در بخش تحت مدیریت شرکتی میزان ماده آلی، ازت، پایداری خاکدانه ها و درصد تخلخل خاک افزایش معنی دار یافته و وزن مخصوص ظاهری خاک نیز کاهش معنی داری از خود نشان داده است.

Authors

زهرا جعفری

دانشگاه گرگان

حمید نیک نهاد

دانشگاه گرگان

بایرام کمکی

دانشگاه گرگان