بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در گیاه اشنان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

تاثیر تنش شوری بر روی خصوصیات مختلف رشد و همچنین تجمع یونی گیاه اشنان (Seidlitziarosmarinus L.) با پرورش نهال های مربوطه در خاک های با تراکم شوری مختلف و در محیط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد با افزایش شوری خاک اکثر پارامترهای رشد به طور فزاینده ای کاهش یافت. همچنین افزایش شوری خاک سبب کاهش توده و طول ساقه گیاه مورد بررسی گردید. با قرار گرفتن گیاه اشنان تحت شرایط تنش تجمع یون سدیم به ویژه در برگ فزونی یافت. در حالی که افزایش شوری سبب کاهش یون های پتاسیم، کلسیم و منیزیم گردید، سطوح کم و متوسط تیمارهای شوری بیان شده در آزمایش (۲۵/۰ و ۵۰/۰ درصد نمک بر کیلوگرم خاک خشک) سبب تغییر معنی داری بر رشد ریشه و ساقه نگردید. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که شوری اثر معنی داری بر تراکم یون های منیزیم و پتاسیم در ریشه ندارد. نتایج به دست آمده از اجرای این آزمایش نشان می دهد که افزایش تحمل به شوری به طور مشخص با تغییر در پارامترهای رشد و بر هم خوردن تعادل یون ها در اندام های مختلف گیاه همراه است. براساس نتایج به دست آمده گیاه اشنان می تواند سطوح بالای نمک های موجود در محیط رویش را تحمل کند اما این تحمل با کاهش و کندی رشد همراه است

Authors

سمیه حیدرنژاد

دانشگاه کاشان

ابوالفضل رنجبرفردوئی

دانشگاه کاشان