مطالعه آثار عملیات بیومکانیکی حفاظت آب و خاک بر برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی: دشت گالپوش، استان گلستان)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-2-3_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

چکیده امروزه نقش عملیات حفاظت آب و خاک در افزایش پوشش گیاهی و کاهش فرسایش خاک به واسطه تاثیر آن ها در تثبیت خاک از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پوشش گیاهی می تواند به صورت یک حائل میان سطح زمین و قطرات باران عمل نموده با جلوگیری از برخورد مستقیم قطرات باران به سطح خاک از پدیده متلاشی شدن ذرات خاک و ایجاد فرسایش پاشمانی جلوگیری نماید. در این مطالعه تاثیر تغییرات شیب و اصلاح مراتع دشت کالپوش بر ترسیب کربن و کاتیون های خاک در انجام شد. در منطقه عملیاتی و شاهد نمونه برداری به روش سیستماتیک تصادفی و در ۵ موقعیت شیب(قله، شانه شیب، شیب پشتی، پای شیب و پنجه شیب) انجام شد. در هر موقعیت شیب، در منطقه مورد نظر از خاک بین بوته های آتریپلکس و زیربوته های آتریپلکس کاشته شده داخل فارو نمونه خاک برداشته شد و در مرتع شاهد نیز در هر ۵ موقعیت شیب نمونه های خاک در ۵ تکرار و در عمق ۰-۱۵ خاک برداشت شد. فاکتورهای خاک از قبیل وزن مخصوص، کربن آلی، نیتروژن، تخلخل، کربن ترسیب شده، سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی در آزمایشگاه اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه واریانس و آزمون LSD استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان ازت، کربن آلی و میزان کربن ترسیب شده در خاک مرتع شاهد بیشتر از دو تیمار دیگر می باشد. همچنین کاتیون های مورد بررسی در خاک زیربوته ها بیش از دو تیمار دیگر بیشتر می باشد.

Authors

عیسی جعفری فوتمی

دانشگاه گرگان

حمید نیک نهاد

دانشگاه گرگان

موسی اکبرلو

دانشگاه گرگان

عبدالرضا بهره مند

دانشگاه گرگان