ارائه مدل اکولوژیکی برای برآورد زیست توده روزمینی گونه های مرتعی چند ساله با استفاده از یک روش غیر حذفی در بوم سازگان خشک و نیمه خشک

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

زیست توده یک متغیر کلیدی در ارزیابی پویایی بوم سازگان ها، سطح تنوع زیستی و پایداری آن ها است. اندازه گیری زیست توده هر ساله برای ارزیابی بو سازگان مرتعی (بررسی روند تغییر آن ) مدیریت مراتع(سامانه های چرایی مناسب) و ارزیابی پوشش در مراتع صورت می گیرد. از آنجایی که اندازه گیری زیست توده به طور مستقیم مستلزم صرف وقت، هزینه و تخریب مرتع است، روش غیر تخریبی توسط مدل سازی می تواند مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به وسعت اکوسیستم مرتعی در مناطق خشک و نیمه خشک در کشور ما و درصد پوشش گیاهی کم در این مناطق و حساسیت آنبه تخریب معرفی روشی مناسب و غیر حذفی جهت برآورد زیست توده که از دقت و سرعت بالا و هزینه نمونه گیری پایینی برخوردار باشد، همیشه مدنظر بوده است. در این باره تحقیق حاضر جهت برآورد میزان زیست توده سه گونهمرتعی شامل Polygonum salicornioides، Astragalus ebenoides Bolss و Astragalus coluteopsis Parsa توسط ارائه مدل اکولوژیکی با استفاده از یک روش غیر حذفی در استان فارس اجرا شد. برای تعیین معادلات اکولوژیکی برای تخمین زیست توده از صفات قطر متوسط تاج پوشش، محیط و ارتفاع استفاده شد. برای این منظور تعداد ۳۰ نمونه گیاه از هر گونه انتخاب و اندازه گیری ها در فصل گل دهی انجام شد. نتایج نشان داد که معادلات به دست آمده با توجه به میزان ضریب همبستگی از دقت کافی جهت تخمین میزان زیست توده برخورداراند.

Authors

زهرا مولایی

دانشگاه شیراز