آینده پژوهی بحران هویت جوانان در افق ایران ۱۴۱۰

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 39 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSIR-4-4_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

هویت یکی از مهم ترین چالش های دوره جوانی است و ابعاد مختلف هویتی تاثیر انکارناپذیری بر همه فعالیت های جوانی داشته و آن را متاثر می کند. بحران هویت وضعیتی است که در اثر دگرگونی و تحولات در زمینه های ساختاری، فرهنگی و ارتباطات، و در عین حال به رسمیت شناخته نشدن از سوی حاکمیت و نظام جهانی، جوانان در تشخیص جایگاه خود در محیط پیرامونی، گروه و اجتماع خود دچار مشکل و تعارض شده اند. تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل لایه علی و با استفاده از نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد، در یک افق ۱۰ ساله به بررسی و سناریو نویسی درمورد بحران هویت جوانان پرداخته است. بدین صورت که با استفاده از روش تحلیل لایه علی و مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبههای عمیق با خبرگان، ۲۲۷ پیشران کلیدی درمورد بحران هویت شناسایی گردید. سپس این پیشران ها براساس مدل پستل و رویکرد لایه ای تلخیص شده اند که به ۵۲ پیشران رسید. در ادامه با استفاده از نرم افرا میک مک، پیشران های تاثیرگذار و تاثیرپذیر شناسایی و در نهایت از طریق سناریو ویزراد، ۴ سناریو برای این مهم بدست آید که دو سناریو به عنوان بدبینانه و دو سناریو به عنوان خوشبینانه.پیشران های سناریو بدبینانه: سرخوردگی شدید جوانان از نادیده گرفته شدن توسط حاکمیت، افزایش نابرابری جنسیتی، گسترده تر شدن شبکه های اجتماعی، تشدید بیگانگی جوانان با هویت مورد نظر نظام سیاسی، توجه صرف به نیروهای طرفدار حکومت.پیشران های سناریو خوشبینان: به رسمیت شناختن همه جوانان، کاهش نابرابری جنسیتی، گسترده تر شدن شبکه های اجتماعی، افزایش سواد رسانه ای، کاهش بیگانگی نسبت به هویت مورد نظر نظام سیاسی.

Authors

قاسم مشکینی

دانشحوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان،ایران

مهران سهراب زاده

عضوهیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان،ایران

اسداله بابایی فرد

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان،ایران

ابراهیم حاجیانی

مدیر گروه پژوهش های فرهنگی اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی