درآمد پایه همگانی در نظریه و عمل

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1935849
Publish: 11 March 2024
View: 165
Pages: 31
Publish Year: 1400

This Research With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

» درآمد پایه همگانی «به معنای پرداختی غیرمشروط به همه افراد جامعه، از ایده هایی است که توجه روزافزونی را از جانب برخی اقتصاددانان، سیاست مداران و فعالان اجتماعی به خود جلب کرده است؛
گزارش این نشست ) ۱( به تبیین خاستگاه ایده درآمد پایه همگانی، ) ۲( مقایسه آن با برخی شیوه های
حمایت های اجتماعی و ) ۳( شیوه تامین مالی آن می پردازد. هرچند این ایده، در ادبیات اقتصادی ابتدا از
حداقل درآمد « وجوه نظری برخوردار بوده، اما با گذر زمان در کنار سایر طرح های حمایتی همچون طرح
قرار گرفت و آزمایش های تجربی و نیز تجربیات اجرایی نزدیک به » مالیات بر درآمد منفی « یا » تضمین شده
هزینه « و » عدم نیاز به شناسایی وضعیت درآمدی افراد جامعه « . این ایده مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به ترتیب از مهم ترین مزایا و معایب آن محسوب می شود. با فرض پذیرش ،» مالی بالای اجرای این طرح
ایده درآمد پایه همگانی، اجرایی سازی این ایده، نیازمند تامل در خصوص منابع درآمدی لازم برای تامین
مالی آن است. در این حوزه مباحثی چون عادلانه بودن این شیوه تخصیص منابع، امکان بهره برداری از منابع
مالیاتی یا درآمدهای نفتی برای تامین مالی این طرح، پیامدهای اقتصادی آن از منظر کسری بودجه و نیز
فقدان زیرساخت های اجرایی لازم، مطرح است که در این گزارش نشست به آن ها اشاره ای شده است

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

بخش نخست: ارائه آقای حمید رضا بهرمن ۲

۱ معرفی درآمد پایه همگانی ۲

۲ اهمیت و ضرورت بحث ۲

۳ جایگاه درآمد پایه همگانی در بین انواع حمایت های اجتماعی ۴

۴ مزایا و کاستی های درآمد پایه همگانی ۱۳

۵ طرح های آزمایشی درآمد پایه همگانی ۱۱

۱ تجربه کشورها ۱۱

بخش دوم: نقد و بررسی ۱۱

آقای سیروس امیدوار ۱۱

آقای مرتضی حسینی ۲۱

آقای مهدی موحدی بکنظر ۲۲

آقای حمید رضا بهرمن ۲۱

آقای سیروس امیدوار ۲۱

آقای مرتضی حسینی ۲۲

نمایش کامل متن