مدیریت دارایی های ملکی مربوط به دولت مرکزی: مروری بر تحولات بین المللی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1935853
Publish: 11 March 2024
View: 80
Pages: 49
Publish Year: 1400

This Research With 49 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

خلاصه مدیریتی
ارزش دارایی های غیرمالی دولت مربوط به ۳۲ اقتصاد عمدتا پیشرفته، به طور متوسط معادل با ۳۷ درصد از
تولید ناخالص داخلی این کشورها برآورد شده است؛ لذا مدیریت دارایی های ملکی به عنوان بخش
قابل توجهی از دارایی های غیرمالی دولت ها، از نظر تامین مالی بسیار مورد توجه است. مروری بر ادبیات
اقتصادی در حوزه مدیریت دارایی های دولت های مرکزی نشان می دهد که به مطالعات مقایسه ای در سطح
جهانی توجه کمی شده است. این مقاله، مروری کلی دارد به برخی مطالعات، اسناد دولتی منتشرشده،
دستورالعمل های سازمان های تخصصی و تجربیات نویسندگان مقاله در فرآیند مشاوره به دولت های ۳۲
کشور مختلف در زمینه مدیریت دارایی.
این مطالعه بر سه محور استوار است: محور نخست، محرک های تغییر و روندهای پاسخ به آنهاست.
محور دوم الگوهای سازمانی و خصوصیات حکمرانی صحیح در سازمان های متولی مدیریت دارایی عمومی
است. این مطالعه در محور سوم نیز به این پرسش پاسخ می دهد که آیا فنون معرفی شده، با رویکرد مدیریت
دولتی نوین مطابقت دارد یا خیر.
) این مقاله پنج محرک کلیدی بین المللی را در موضوع مدیریت دارایی های دولت ها احصا کرده است: ) ۱
اقدامات ریاضتی، ) ۲( تمرکز بیشتر بر مدیریت عملکرد ) ۳( تغییر در دستورالعمل های سیاسی و ایدئولوژیک،
۴( انقلاب فناوری و ) ۵( دستورالعمل های پایداری زیست محیطی. همچنین، این پژوهش روندهای پاسخ به (
محرک ها – چه مثبت و چه منفی- را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

-۱ مقدمه ۳

-۲ مرور ادبیات پژوهش ۷

-۳ روش شناسی ۹

-۴ یافته ها ۱۱

۱-۴ محرک های تغییر و روندهای پاسخ ۱۱

۱-۱-۴ الزام به ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه )دستوری( ۱۲

۲-۱-۴ تمرکز بیشتر بر مدیریت عملکرد ۱۱

۳-۱-۴ دستورالعمل های سیاسی و ایدئولوژیک ۱۹

۴-۱-۴ فناوری و تغییر عملیات تجاری ۲۲

۵-۱-۴ دستورالعمل های پایداری و فرزیستی زیست محیطی ۲۱

۲-۴ الگوهای سازمانی ۲۲

۳-۴ حکمرانی خوب در سازمان های مدیریت دارایی های عمومی ۲۹

-۵ بحث و تفسیر نتایج به دست آمده ۳۲

۱-۵ محرک ها و روندهای پاسخ ۳۲

۲-۵ الگو های سازمانی ۳۴

۳-۵ حکمرانی خوب در سازمان های مدیریت دارایی های عمومی ۳۳

-۳ جمع بندی ۳۷

فهرست منابع ۴۱

نمایش کامل متن