توسعه مدل قصد کار آفرینی اجتماعی با نگاهی به کار آفرینی و کسب و کارهای نوبا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_117

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

هدف- نقش وجایگاه شبکه های اجتماعی به عنوان سرمایه ای شناخته شده است که بر تشخیص فرصت گرایش کارآفرینی،تصمیم گیری های شغلی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین و رشد تاثیر می گذارد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سرمایه یاجتماعی بر قصد کارآفرینانه ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر امکانکنترل متفیرها شبه آزمایشی و از نظر شیوه ی گرد آوری داده ها میدانی است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی مدل اصلیقصد کارآفرینی اجتماعی (SEI) که توسط هاکرتس (۲۰۱۷) توسعه یافته در یک زمینه اجتماعی متفاوت انحام شده است. علاوهبر این.این مطالعه یک معیار جدید( امنیت مالی درک شده) برای SEI پیشنهاد می کند.یافته ها- نتایج نشان می دهد که خودکارآمدی کارآفرینانه اجتماعی، حمایت اجتماعی درک شده و امنیت مالی درک شده بهطور مستقیم SEI را پیش بینی می کنند. این عوامل بیشتر رابطه بین تجربه قبلی و SEI را میانجیگری می کنند. در ننیجه،مدل هاکرتس گسترش می یابد. این مطالعه امنیت مالی درک شده را به عنوان معیاری قوی برای پیش بینی SEI مطرح میکند. در نتیجه نشان می دهد که یک کارآفرین اجتماعی می تواند با نگرانی های مالی بالقوه همچنان انگیزه راه اندازی شرکتاجتماعی را داشته باشد.

Authors

محمد رضایی کمال آباد

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

علی بهرامی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان