بررسی ارتباط میان فرهنگ ایمنی و سازمانی در کارکنان خط تولید یکی از شرکت های خودروساز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-10-3_012

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

سابقه و هدف:  فعالیت های ایمنی بر کاهش احتمال خطر در محیط کار تمرکز دارند درحالی که تعداد خیلی کمی از فعالیت ها بر افزایش فرهنگ سازمانی و ایمنی تمرکز کرده اند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ایمنی در یکی از شرکت های خودروساز بزرگ کشور است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود که در یک مقطع زمانی خاص انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش ۴۰۲ نفر از کارکنان سالن های رنگ و بدنه یک شرکت خودروساز بودند که با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای دارای سه بخش ویژگی های دموگرافیک، فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمنی کارکنان بود. به منظور بررسی فرهنگ سازمانی، پرسش نامه ۲۹ پرسشی بر اساس شاخص های ده گانه مدل رابینز و برای فرهنگ سازمانی از پرسش نامه فرهنگ سازمانی ۳۷ پرسشی استفاده شد. یافته ها: متوسط سن نمونه ها ۴.۷۲± ۳۶.۰۶ سال و میانگین نمره فرهنگ سازمانی در این واحد صنعتی ۱۸.۴۵± ۸۴.۰۳ بود. آزمون همبستگی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمنی را ۰.۶۵۲ و معنی دار (۰.۰۰۱ P<) نشان داد. همچنین، ۶۹.۶ درصد از مشاهدات ناایمن و ۳۰.۴ درصد ایمن بود. هیچ رابطه معنی دار آماری بین رفتار ناایمن و متغیرهای دموگرافیک به جز سن و سابقه کاری افراد به دست نیامد. نتیجه گیری: بین فرهنگ ایمنی و سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد و عوامل فردی و سپس عوامل مدیریتی بر فرهنگ ایمنی بیشترین تاثیر را داشت. فرهنگ ایمنی به عنوان جزئی از ساختار فرهنگ سازمانی در سازمان ها و صنایع بر مسائل ایمنی و بهداشت شغلی متمرکز می شود.

Authors

زهرا قلی

Environmental Science and Engineering, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

مهران قلعه نوی

Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Public Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

داود کرمانی

Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مصطفی پویا کیان

Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Arezes PM, Sérgio Miguel A. The role of safety culture ...
 • Cooper Ph. D M. Towards a model of safety culture. ...
 • Morrow SL, Koves GK, Barnes VE. Exploring the relationship between ...
 • Choudhry RM, Fang D, Mohamed S. The nature of safety ...
 • Guldenmund FW. The nature of safety culture: a review of ...
 • Zohar D. Safety climate in industrial organizations: theoretical and applied ...
 • Glendon AI, Stanton NA. Perspectives on safety culture. Safety Science. ...
 • Robson LS, Clarke JA, Cullen K, Bielecky A, Severin C, ...
 • Cooper D. Improving safety culture : a practical guide. Chichester ...
 • Geller ES. Ten principles for achieving a total safety culture. ...
 • Choudhry RM. Behavior-based safety on construction sites: A case study. ...
 • Fang D, Wu H. Development of a Safety Culture Interaction ...
 • Ismail F, Ahmad N, Janipha NAI, Ismail R. Assessing the ...
 • Fung IW, Tam C, Tung KC, Man AS. Safety cultural ...
 • Hale AR. Culture's confusions. Safety Science. ۲۰۰۰;۳۴(۱–۳):۱-۱۴ ...
 • Yari P, Yarahmadi R, Khosravi Y, Asivnd E. Present of ...
 • Esˊhaghi M, Sepehr P. Investigation of the Relationship between Safety ...
 • Aburumman M, Newnam S, Fildes B. Evaluating the effectiveness of ...
 • Ala Y, Yousefi H, Mohammadfam I, Nasrolahi A, Kurd N. ...
 • Nasiripour A, Raeisi P, Hedayati S. The Relationship between Organizational ...
 • Nasiripour AN, HTajodoni,M. The relationship between organizational culture and personnel ...
 • Toori G, Mazloumi A, Hosseini M. Developing a safety culture ...
 • Askaripoor T, Jafari M. Behavior- based safety, the main Strategy ...
 • Mohammadfam I, Fatemi F. Evaluation of the relationship between unsafe ...
 • Nouri J, Azadeh A, Fam IM. The evaluation of safety ...
 • Hedayati SP, Nasiripour, Amirashkan, Mohabati F, Maher A, Mahmoodi M, ...
 • Siu O-l, Phillips DR, Leung T-w. Safety climate and safety ...
 • Cox S, Cheyne A. Assessing safety culture in offshore environments. ...
 • Glendon AI, Litherland DK. Safety climate factors, group differences and ...
 • Flin R. Measuring safety culture in healthcare: A case for ...
 • Fam IM, Azadeh A, Faridan M, Mahjub H. Safety behaviors ...
 • Mohammadfam I. Application of safety signs in controling unsafe acts ...
 • Azadeh A, Mohammad Fam I. The evaluation of importance of ...
 • Khandan M, Koohpaei A. Survey the relationship between mental health ...
 • Rodstein M. Accidents among the aged: Incidence, causes and prevention. ...
 • Yu Rf, Chan AH, Salvendy G. Chinese perceptions of implied ...
 • Kirschenbaum A, Oigenblick L, Goldberg AI. Well being, work environment ...
 • Hofmann DA, Stetzer A. A cross‐level investigation of factors influencing ...
 • DeJoy DM. Behavior change versus culture change: Divergent approaches to ...
 • نمایش کامل مراجع