مطالعه اندرکنش خاک-سازه درساختمانهای منفرد ومجاورهم روی میزلرزان قسمت دوم: یافته ها و نتیجه گیری ها

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,019

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_EL16

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

Abstract:

درقسمت اول این مقاله مشخصات چهار مدل سازه ای ۵ ،۱۰ ،15و ۲۰ طبقه ودو مدل خاک وهمچنین نتایج آزمایشهای میزلرزان شامل : پاسخ سطح آزاد، اندرکنش سینماتیکی پی های منفرد و مجاور هم و اندرکنش خاک -سازه برای سازه های منفرد و مجاور هم تحت زلزله های مختلف ارائه شده است . در این قسمت سعی شده است با استفاده ازاطلاعات تجربی به دست آمده مهمترین نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . بعلاوه، ضمن ارزیابی درجه اهمیت اندرکنش خاک -سازه ، ضوابط پیشنهادی آئین نامه ها یATC وNEHRP با یافته های تجربی موردمقایسه وارزیابی قرار گرفته اند.

Authors

نقدعلی حسین زاده

استادیار پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فریبرز ناطقی

استاد پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله