اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی زنان دارای همسر معتاد

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-2_005

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی زنان دارای همسر معتاد بود. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه زنان دارای همسر معتاد تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اردبیل در نیمه اول سال ۱۳۹۵ تشکیل داده اند که از میان آن ها، سی نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (پانزده) و گروه کنترل (پانزده) به صورت تصادفی جایگزین شدند. به گروه آزمایش، هشت جلسه مهارت های تنظیم هیجان آموزش داده شد و گروه کنترل که در لیست انتظار قرار داشت هیچ آموزشی دریافت نکرد. در این پژوهش از مقیاس های تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین میانگین پس آزمون دو گروه در تنظیم شناختی هیجان (۰/۰۰۰>F=۸۱/۶۳ ,P)، احساس تنهایی (۰/۰۰۱>F=۱۶۱/۳۸, P) و صمیمیت اجتماعی (۰/۰۰۱>P , F=۳۲/۲۵) وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: آموزش تنظیم هیجان بر تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی زنان دارای همسر معتاد موثر بوده است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش، می توان از آموزش تنظیم شناختی هیجان در کاهش مشکلات زنان و دیگر اعضای خانواده دارای افراد معتاد استفاده کرد.

Authors

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • SalimiBajestani H, farkooravand P, Younesi J.The Effectiveness of Self-Encouragement Training ...
 • Bagherinia H, yamini M, javadielmi L, nooradi T. Comparison of ...
 • Saxena P, Dubey A, Pandey R. Role of Emotion Regulation ...
 • Diefendorff JM, Richard EM, Yang J. Linking emotion regulation strategies ...
 • John OP, Gross JJ. Healthy and unhealthy emotion regulation: personality ...
 • Yilmaz M, Orhan F. High school student's educational usage of ...
 • Khosravi M, Sabahi P, Nazeri A. The effectiveness of teaching ...
 • Pinquart M, Sörensen S. Risk factors for loneliness in adulthood ...
 • Wu C, Yao G. Psychometric analysis of the short-form UCLA ...
 • Renwick A, Vosvick M, Chng C, Smith N. Loneliness in ...
 • Moyle W, Kellett U, Cheek J, Blantyre A, Griffth RO. ...
 • Shute N. Why loneliness is bad for your health. U.S. ...
 • Jenaabadi H, Sabeghi F. The Relationship between Social Support and ...
 • Raskin PM. The relationship between identity and intimacy in early ...
 • Montgomery MJ. Psychological intimacy and identity: From early adolescence to ...
 • Kazemi Z, Tahrnshatdvst H, Kajbaf MB, Abedi A, Aghamuhammadi S, ...
 • Quoidbach J, Berry EV, Hansenne M, Mikolajczak M. Positive Emotion ...
 • Kim HY, Page T. Emotional Bonds with Parents, Emotion Regulation, ...
 • Ghasempour A, Akbari E, Azimi Z, Ilbeygi R, Hassanzadeh SH. ...
 • Feliu T, Balle M, Sese A. Relationships between Negative Affectivity, ...
 • Muhammadi H, Mazidi M. The role of religiosity in predicting ...
 • Schore JR, Schore AN. Modern Attachment Theory: the Central Role ...
 • Sattarpour F, Ahmadi E, BafandehGharamaleki H. Effectiveness emotion regulation training ...
 • Brans K, Koval P, Verduyn P, Lim YL, Kuppens P. ...
 • NikbakhtNasrabadi AR, Pashaeisabet F, Bastami AR. Life experiences of addicted ...
 • Hawang JE. A processing model of emotion regulation in sights ...
 • نمایش کامل مراجع