اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی ادراک شده زنان سرپرست خانوار تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی(ره)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-2_002

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: از آنجا که زنان سرپرست خانوار به دلایلی چون طلاق، فوت، اعتیاد و از کارفتادگی همسر، جزء اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می روند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خود-دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی ادراک شده زنان سرپرست خانوار تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی انجام شده است. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی زنان سرپرست خانوار شهر رشت در سال ۱۳۹۴ بود. از میان آنان سی زن سرپرست خانوار با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه (هر گروه پانزده نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش هشت جلسه نود دقیقه ای با روش خود-دلسوزی شناختی آموزش دید اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پرسشنامه خودکارآمدی شرر در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با روش تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار SPSS۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بین گروه آموزش و گروه کنترل در خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش خود-دلسوزی شناختی باعث بهبود عملکرد خودکارآمدی در زنان سرپرست خانوار شده است. (۰/۰۱>P) بحث و نتیجه گیری: بنابراین، می توان نتیجه گرفت که آموزش خود-دلسوزی شناختی در افزایش خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار اثربخش است.

Authors

علی شیخ الاسلامی

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران.

حسین قمری کیوی

دانشگاه محقق اردبیلی

نسیم محمدی

دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ,۵.vol IPEDR. Humanity and Science Social on Conference International. A ...
 • Group Through Empowerment Women Holder House Head. S Hossainian, Sh ...
 • between relationship in efficacy-self of effect Mediating. B Liu, H ...
 • Nursing of Journal International. nurses of competency communication clinical and ...
 • mental with efficacy-Self relationship The. S Miri, N Zafarnia, L ...
 • & Nursing in Development Research of Journal. Nursing of Faculty ...
 • a as efficacy-self: happy be and, yourself in believe, yourself ...
 • ۴۳): ۱(۲, ۲۰۱۱. Psychol Journal Scand. being-well subjective and factors ...
 • of predictor a as efficacy-self management Project. J Thomas, A ...
 • Project of Journal International. scale specific-domain a validating and Constructing: ...
 • and efficacy-Self, Happiness. A Pakpour, Gh Purtaghi, H jahan Rashidi, ...
 • [Persian. [۲۹-۲۲): ۱۳(۷, ۲۰۱۴. Developmen Education cal- Medi of Journal. ...
 • L, Management Symptom and Pain of Journal. Compassion of Necessity ...
 • : ۱(۴۱, ۲۰۱۱.۱۱۴-۱۰۹: ۴۶, ۲۰۱۶. Today Education Nurse. haviors- be ...
 • ۶۴): ۶, (۲۰۱۶. Interventions Internet. study feasibility and cept- con ...
 • A: meditators-non in happiness and Compassion-Self, Mindfulness. K Colosimo, L ...
 • ۲۲۲): ۲(۵۰,۲۰۱۱. Differences Individual and Personality. examinatin empirical and theoretical ...
 • General of Promotion on Training Encouragement of Effectiveness The. A ...
 • ۳۷): ۱(۳, ۲۰۱۵. studies family and Woman. Households Headed-Female of ...
 • FJ Keefe, LL Rogers, BK Huh, AM Fras, MR Leary, ...
 • ۷۵۹):۴(۴۳, ۲۰۱۲. Manage Symptom Pain Journal. pain persistent to mentadjust ...
 • treatment psychiatric in Advances of Journal. therapy focused-compassion Introducing. P ...
 • ۲۰۸–۱۹۹: ۱۵, ۲۰۰۹ ...
 • emotional modeling equation Structural. M Damavandi Ebrahim, B Sedghpoor Saleh, ...
 • Learning and Teaching Studies. mediation education-self and efficacy-self and happiness ...
 • :(۲ (۵۸, ۲۰۱۱. Psychology Counseling of Journal. Mediators as Mattering ...
 • نمایش کامل مراجع