اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر کاهش نارسایی هیجانی زنان در معرض طلاق

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-3_001

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: ایجاد و حفظ یک رابطه عاشقانه و رضایت بخش نیازمند توانایی تشخیص عواطف و هیجان ها و توانایی ابراز آن ها است. یکی از راه های کاهش نارسایی هیجانی در زنان معرض طلاق می تواند آموزش پذیرش تعهد باشد. روش: مطالعه نیمه آزمایشی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهرستان پارس آباد استان اردبیل بوده است. با استفاده از ملاک های ورود و خروج سی نفر زن واجد شرایط ورود به مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. قبل از شروع روش آموزشی، هردوگروه مورد مطالعه تحت پیش آزمون قرار گرفتند و از آنان درخواست شد تا مقیاس ناگویی خلقی تورنتو را تکمیل نمایند. گروه آزمایش تحت آموزش پذیرش و تعهد(ACT) قرار گرفت. جلسات آموزش گروه آزمایش هفته ای یک جلسه (شصت دقیقه) و به مدت ده جلسه برگزار شد. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام گردید. نتایج: نتایج نشان داد آموزش پذیرش و تعهد بر کاهش نارسایی هیجانی زنان در معرض طلاق معنا دار است. (۰/۰۱>P) بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد آموزش پذیرش و تعهد (ACT) برکاهش نارسایی هیجانی زنان در معرض طلاق موثر است. اجرای چنین آموزشی در مراکز مداخله در بحران و کلینیک های مددکاری اچتماعی توصیه می شود.

Keywords:

Alexithymia , Acceptance and Commitment Theory (ACT) , Divorcing Women , پذیرش و تعهد , نارسایی هیجانی , زنان در معرض طلاق

Authors

سید جلال یونسی

University of Social Welfare and Rehabilitation

مجتبی عباسی اصل

Kharazmi University

کاظم خزان

University of Social Welfare and Rehabilitation

جواد کاظمی

University of Social Welfare and Rehabilitation

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Jafari A, Sanaie Zaker B, Pashasharif H, Karami A. Compare ...
 • Kameli M. Descriptive survey of causes and contributing factors of ...
 • Zackheim L. )۲۰۰۷). Alexithymia: the expanding realm of research. Journal ...
 • Bagby RM, Taylor GJ, Parker JD. The twenty-item Toronto Alexithymia ...
 • Vanheule S, Desmet M, Rosseel Y, Verhaeghe P, Meganck R. ...
 • Besharat MA, Poyesh G. )۲۰۱۳). The moderating role of attachment ...
 • Jarareh J. )۲۰۰۷). Surveying the effects of alexithymia on family ...
 • Wachs K, Cordova JV. )۲۰۰۷). Mindful relating: Exploring mindfulness and ...
 • Kathryn D, Timmerman L. Accomplishing romantic relationship. In: Greene JO, ...
 • Sanderson CA, Evans SM. seeing one’s partner through intimacy-colored glasses: ...
 • Birditt KS, Brown E, Orbuch TL, McIlvane JM. Marital confict ...
 • Cordova JV, Gee CB, Warren LZ. Emotional skillfulness in marriage: ...
 • Hakim Javadi M, Mazaheri MA, Gholamali Lavasani GH. Babarabi M. ...
 • Hayes SC, Strosahl KD. A practical guide to acceptance and ...
 • Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. ...
 • Abbasi M, Khazan K, Pirani, Ghasemijobaneh R. Effectiveness of Treatment ...
 • Zahed A, Ghalilo K, Abolghasemi A, Narimani M. The relationship ...
 • Hosseinaei A, Ahadi H, Fata L, Heidarei A, Mazaheri M. ...
 • Ossman WA, Wilson KG, Storaasli RD, McNeill JR. A preliminary ...
 • Linehan MM, Dimeff LA, Reynolds SK, Comtois KA, Welch SS, ...
 • Kanter JW, Baruch DE, Gaynor ST. Acceptance and commitment therapy ...
 • Mashhadi A, Neghabi M, Teimouri S. The effectiveness of acceptance ...
 • Christensen A, Atkins DC, Berns S, Wheeler J, Baucom DH, ...
 • Peterson BD, Eifert GH, Feingold T, Davidson S. Using acceptance ...
 • Morshedi M, Davarniya R, Zahrakar K, Mahmudi MJ, Shakarami M. ...
 • Raghibi M, Gharechahi M. The relationship between emotional intelligence and ...
 • Young ME, Long LL. Counseling and therapy for couples. Thomson ...
 • Palmer BR, Gignac G, Manocha R, Stough C. A psychometric ...
 • Besharat MA. The relationship alexithymia with anxiety, depression, psychological distress ...
 • Besharat MA. Reliability and factorial validity of a Farsi version ...
 • Van den Bosch LM, Verheul R, Schippers GM, van den ...
 • Kröger C, Schweiger U, Sipos V, Arnold R, Kahl KG, ...
 • Miller AL, Rathus JH, Linehan MM. Dialectical behavior therapy with ...
 • Dagley JC, Campbell LF, Kulic KR, Dagley PL. Identifcation of ...
 • نمایش کامل مراجع