تاثیر امید درمانی گروهی مبتنی بر نظریه ی اسنایدر بر خودکارآمدی مردان کم توان جسمی-حرکتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-1_001

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: کم توانی یکی از انواع واقعیتهای جهان امروز است که تبعات انکارناپذیر زیادی بر جامعه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر امید درمانی گروهی مبتنی بر نظریه اسنایدر بر خودکارآمدی مردان کم توان جسمی-حرکتی انجام شده است. روش: مطالعه نیمه آزمایشی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مردان کم توان جسمی-حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال ۹۵-۱۳۹۴ بود که از میان آنان سی نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه پانزده نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش هشت جلسه نود دقیقه ای با روش امید درمانی گروهی آموزش دید. اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پرسشنامه خودکارآمدی شرر (SGSES) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با روش تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون خودکارآمدی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش امید درمانی گروهی باعث افزایش خودکارآمدی در مردان کم توان جسمی-حرکتی شده است.(۰/۰۱>P) بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش در مجموع حاکی از اثربخشی آموزش امید درمانی گروهی بر افزایش خودکارآمدی مردان کم توان جسمی-حرکتی است. بنابراین، اجرای چنین جلساتی در مراکز و کلینک های مددکاری اجتماعی و بهزیستی توصیه می شود.

Keywords:

Group Hope Therapy , Self-Efficacy , Physical & Mobility Impairments Men , امید درمانی گروهی , خودکارآمدی , مردان کم توان جسمی-حرکتی

Authors

علی شیخ الاسلامی

دانشگاه محقق اردبیلی

شکوفه رمضانی

دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Moradi A, Kantara M, Motamedi M. The relationship between demographic ...
 • Brown RL, Turner RJ. Physical disability and depression: clarifying racial/ethnic ...
 • Spencer T. The role of research in the life of ...
 • Hosseini ET. Traditional rehabilitation in the village (about: the disabled ...
 • Mohsin MN. Zaidi IH. Comorbidity of physical disability with depression ...
 • Kaka brook AS, Gulshan, A. Effect of group counseling on ...
 • Honey A. Emerson E. Llewellyn G. Kariuki. M. Mental Health ...
 • Heidari S. Mashak T. Darwish C. Compare loneliness, fear of ...
 • Emerson E. Honey A. Madden R. Llewellyn G. The well-being ...
 • Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on ...
 • Bandura A. Analysis of self-efficacy theory of behavior changes cognitive ...
 • Bandura A. Adolescent development from agnatic perspective. Inf. Pajares and ...
 • Karimi Darmani A. Rehabilitation of specific groups with an emphasis ...
 • Vash CL. Crewe NM. Psychology of disability. Springer publishing company. ...
 • Pajares F. Current Directions in self- Efficacy Research. Advances in ...
 • Milton T. The role of researching in the life of ...
 • Haghranjbar F. Kakavand A. Esmat D. Compare the efficacy, emotional ...
 • Alaii kharaim R, Narimani M, Alaii kharaim S. Compare the ...
 • Snyder CR, Haris C. Anderson JR. Holleran SA. Irving LM. ...
 • Snyder CR. Peterson C. Handbook of hope: Theory, measures & ...
 • Snyder CR, Cheavens J. Sympson SC. Hope: an individual motive ...
 • Seligman MEP. Positive Psychology: An introduction American Psychologist. ۲۰۰۶: ۲۲۱-۲۷۸ ...
 • Moayed Ghaedi T, Ghorban Shiroodi SH. The Efficacy of Group ...
 • Sepehrianazar F, Mohamad Azhar M, Mohanna S. Hope Cognitive Training ...
 • Sherwin ED, Elliott TR, Rybarczyk BD, Frank RG, Hanson S, ...
 • Hasannia S, Saleh Sedghpoor B, Ebrahim Damavandi M. Structural equation ...
 • نمایش کامل مراجع