اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمانشکنی زناشویی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-10-2_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: پیمان شکنی زناشویی یکی از آسیب زاترین مساله هایی است که زنان آسیب دیده از پیمان شکنی با آن روبه رو هستند و می تواند منجر به نشانه های شناختی، عاطفی و رفتاری در آنان گردد، بنابراین بررسی اثربخشی مداخلات روان شناختی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی انجام شد.  روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش سی زن درگیر در پیمان شکنی زناشویی (پانزده نفر در گروه کنترل و پانزده نفر در گروه آزمایش) مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر دزفول بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نشخوار ذهنی نولن هوکسما و مارو۱۹۹۱، و پرسشنامه تحریف های شناختی حمامچی و بویوک اوزتورک۲۰۰۴ استفاده شد. گروه آزمایش هشت جلسه نود دقیقه ای به صورت هفتگی دو جلسه در طی یک ماه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند. برای گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS۲۲ و تحلیل کوواریانس یکراهه و چندراهه انجام شد.  نتایج: یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به طور معناداری موجب کاهش نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی گردد.(۰۰۱/۰نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی مورد استفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد.

Keywords:

Marital Infidelity , Acceptance and Commitment Therapy , Cognitive Distortion , Rumination , پیمان شکنی , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , نشخوار ذهنی , تحریف های شناختی

Authors

شکوفه عالیزاده

Department of psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University

همایون هارون رشیدی

Department of psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University

کبری کاظمیان مقدم

Department of psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Starratt VG, Weekes-Shackelford V, Shackelford TK. Mate value both positively ...
 • Elhaei H, Kazemianmoghadam K, Haroon Rashidi H. The effect of ...
 • Soodani M, Dehghani M, Dehghanizadeh Z. The effectiveness of transactional ...
 • Joormann J. Differential effects of rumination and dysphoria on the ...
 • Smets J, Wessel I, Schreurs E, Raes F. The interplay ...
 • Namdarpour F, Fatehizade M, Bahrami F, Mohammadi Fesharaki r. Mental ...
 • Ellis A, MacLaren C. Rational emotive behavior therapy: A therapist's ...
 • Goldin PR, Manber-Ball T, Werner K, Heimberg R, Gross JJ. ...
 • Zandi Payam A, Mirzaeidoostan Z. Online game addiction relationship with ...
 • Zhang C-Q, Leeming E, Smith P, Chung P-K, Hagger MS, ...
 • Coto-Lesmes R, Fernandez-Rodriguez C, Gonzalez-Fernandez S. Acceptance and commitment therapy ...
 • Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and ...
 • Hill ML, Masuda A, Moore M, Twohig MP. Acceptance and ...
 • Bai Z, Luo S, Zhang L, Wu S, Chi I. ...
 • Omidi M, Ghasemzadeh S, Dehghan H. Effectiveness of acceptance and ...
 • Wiebe SA, Johnson SM, Lafontaine M-F, Burgess Moser M, Dalgleish ...
 • Akhavan Gholami M, Hayati M. The effectiveness of treatment based ...
 • Asadpour E, Veisi S. The effectiveness of acceptance and commitment ...
 • Arianfar N, Rasouli R. The comparison of solution- focused couple ...
 • Nolen-Hoeksema S, Morrow J. A prospective study of depression and ...
 • Bagheri Nejad M, Salehi Fedredi J, Tabatabai M. The relationship ...
 • Hamamci Z, Buyukozturk S. The interpersonal cognitive distortions scale: Development ...
 • Ismailpour K, Bakhshipour Rudsari A, Mohammadzadegan R. Determining factor structure, ...
 • Hayes SC, Strosahl KD.A practical guide to acceptance and commitment ...
 • Starratt VG, Weekes-Shackelford V, Shackelford TK. Mate value both positively ...
 • Elhaei H, Kazemianmoghadam K, Haroon Rashidi H. The effect of ...
 • Soodani M, Dehghani M, Dehghanizadeh Z. The effectiveness of transactional ...
 • Joormann J. Differential effects of rumination and dysphoria on the ...
 • Smets J, Wessel I, Schreurs E, Raes F. The interplay ...
 • Namdarpour F, Fatehizade M, Bahrami F, Mohammadi Fesharaki r. Mental ...
 • Ellis A, MacLaren C. Rational emotive behavior therapy: A therapist's ...
 • Goldin PR, Manber-Ball T, Werner K, Heimberg R, Gross JJ. ...
 • Zandi Payam A, Mirzaeidoostan Z. Online game addiction relationship with ...
 • Zhang C-Q, Leeming E, Smith P, Chung P-K, Hagger MS, ...
 • Coto-Lesmes R, Fernandez-Rodriguez C, Gonzalez-Fernandez S. Acceptance and commitment therapy ...
 • Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and ...
 • Hill ML, Masuda A, Moore M, Twohig MP. Acceptance and ...
 • Bai Z, Luo S, Zhang L, Wu S, Chi I. ...
 • Omidi M, Ghasemzadeh S, Dehghan H. Effectiveness of acceptance and ...
 • Wiebe SA, Johnson SM, Lafontaine M-F, Burgess Moser M, Dalgleish ...
 • Akhavan Gholami M, Hayati M. The effectiveness of treatment based ...
 • Asadpour E, Veisi S. The effectiveness of acceptance and commitment ...
 • Arianfar N, Rasouli R. The comparison of solution- focused couple ...
 • Nolen-Hoeksema S, Morrow J. A prospective study of depression and ...
 • Bagheri Nejad M, Salehi Fedredi J, Tabatabai M. The relationship ...
 • Hamamci Z, Buyukozturk S. The interpersonal cognitive distortions scale: Development ...
 • Ismailpour K, Bakhshipour Rudsari A, Mohammadzadegan R. Determining factor structure, ...
 • Hayes SC, Strosahl KD.A practical guide to acceptance and commitment ...
 • نمایش کامل مراجع