بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر قتل های ناموسی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-3_006

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: قتل های ناموسی به قتل دختر و پسر توسط اعضای خانواده، فامیل یا جامعه اطلاق می شود که اعمال و رفتارهای آن ها برحسب عرف و هنجار جامعه غیراخلاقی تلقی شده و تهدیدی بر آبرو و شرف تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نگرش روستائیان نسبت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر قتل های ناموسی بود. روش: این پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی، به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به روش لیکرت اجرا شده است. سطح پایایی ابزار تحقیق با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. همچنین با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری طبقه ای احتمالی از جامعه آماری هزار و دویست و پنجاه خانوار روستایی، دویست و نود و سه خانوار انتخاب شدند. نتایج: یافته ها نشان داد، بین تعصب اجتماعی ششصد و ده هزارم، جمعگرایی سیصد و چهل و هشت هزارم، حساسیت به ناموس چهارصد و یک هزارم، نگرش مردسالارانه پانصد و نوزده ، انزوای اجتماعی ششصد و هفتاد و هشت هزارم، فقر اجتماعی چهارصد و هشتاد و نه هزارم، فقر فرهنگی هفتصد و ده هزارم و فقر اقتصادی سیصد و شصت و سه هزارم با قتل های ناموسی رابطه معنا داری وجود دارد، ولی بین طرد اجتماعی با وقوع قتل های ناموسی رابطه معناداری وجود نداشت. یافته های رگرسیون همزمان نیز نشان داد که قتل های ناموسی بیشتر متاثر از فقر اجتماعی با بتای سیصد و بیست و چهار هزارم است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای تعیین شده به عنوان عوامل موثر بر قتل های ناموسی مورد تایید بوده و نتیجه آن با نتایج تحقیقات قبلی از جمله سور۲۰۱۴، زاموت۲۰۱۴، سینگال۲۰۱۴ و مارکوس و زاکوس۲۰۱۴ همخوانی داشته است. به طورکلی، تحقیقات انجام شده قبلی و تحقیق حاضر، قتل های ناموسی را اغلب پدیده ای اجتماعی-فرهنگی می دانند.

Authors

محمد جوانمرد

Faculty member of Amin Police Academy

طاها عشایری

The Young Researchers and Elite Club, Ardabil Branch, Islamic Azad University

الهام عباسی

Payame Noor University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Gah S. Women living under Muslim laws, Karo-Kari, TorTora, Siyahkari, ...
 • Haybhay S, Patwe D, Jawale P. Honor killing: Killing the ...
 • UNIFEM. Fact and figures on harmful traditional practices. UNIFEM Publication, ...
 • Haile J. Honour killings, its causes and consequences:Suggested strategies for ...
 • Kumar A. Public policy imperatives for curbing honour killings in ...
 • Bernard S. Combating honour crimes in Europe. SURGIR Foundation Publication. ...
 • Kurkiala M. Interpreting honour killings: The story of Fadime Sahindal ...
 • Sev’er A, Yurdakul G. Culture of honor, culture of change: ...
 • Zaumot J. Honour crimes in middle east. Capstone Project ۲۰۱۴ ...
 • Murugananthan S. Honour killing’ the menace - A case study ...
 • Singhal V. Honour killing in India: An assessment. Indian Council ...
 • Bostan H. Sex Inequality and Oppression. Seminary and University Research ...
 • Abu-Lughod L. Seductions of the “honor crime”. Differences: A Journal ...
 • Dhiman S, Tania S. No ‘honour’ in killing: A socio-legal ...
 • Hosseini SB, Basavaraju C. Study on honor killing as a ...
 • Flatley J. Crime in England and Wales: Year ending June ...
 • Singh S. Honour killings in India: Need for a composite ...
 • Ray A. Honor killing cases among south Asians in the ...
 • Nasrullah M, Haqqi S, Cummings KJ. The epidemiological patterns of ...
 • Warraich S.A, ‘Honour killings’ and the law in Pakistan, in ...
 • Ali Y. (Dissertation) Honor, the state, and its implications: An ...
 • Brandon J, Hafez S. Crimes of the community: Honour-based violence ...
 • Fisk R. The crimewave that shames the world. The Independent. ...
 • Broken bodies,shattered minds, torture and ill treatment of women. Amnesty ...
 • Inglehart R, Baker WE. Modernization, cultural change, and the persistence ...
 • Roberts KA, Campbell G, Lloyd G. Honor-based violence: Policing and ...
 • Habib H, Asad U, Muhammad I. Honor killing: Its causes ...
 • Haviland WA, Prins HE, McBride B, Walrath D. Cultural anthropology: ...
 • Suad J, Afsaneh N. Encyclopedia of women & Islamic cultures: ...
 • Hassani SM, Gender differences from the perspective of Islam and ...
 • Garrett S. Gender (Society Now). London, New York: Routledge, ۱۹۹۲. ...
 • Ann O. Woman’s work: The housewife. Past and Present.۱st edition, ...
 • Haybhay S, Patwe D, Jawale P. Honor killing: Killing the ...
 • UNIFEM. Fact and figures on harmful traditional practices. UNIFEM Publication, ...
 • Haile J. Honour killings, its causes and consequences:Suggested strategies for ...
 • Kumar A. Public policy imperatives for curbing honour killings in ...
 • Bernard S. Combating honour crimes in Europe. SURGIR Foundation Publication. ...
 • Kurkiala M. Interpreting honour killings: The story of Fadime Sahindal ...
 • Sev’er A, Yurdakul G. Culture of honor, culture of change: ...
 • Zaumot J. Honour crimes in middle east. Capstone Project ۲۰۱۴ ...
 • Murugananthan S. Honour killing’ the menace - A case study ...
 • Singhal V. Honour killing in India: An assessment. Indian Council ...
 • Bostan H. Sex Inequality and Oppression. Seminary and University Research ...
 • Abu-Lughod L. Seductions of the “honor crime”. Differences: A Journal ...
 • Dhiman S, Tania S. No ‘honour’ in killing: A socio-legal ...
 • Hosseini SB, Basavaraju C. Study on honor killing as a ...
 • Flatley J. Crime in England and Wales: Year ending June ...
 • Singh S. Honour killings in India: Need for a composite ...
 • Ray A. Honor killing cases among south Asians in the ...
 • Nasrullah M, Haqqi S, Cummings KJ. The epidemiological patterns of ...
 • Warraich S.A, ‘Honour killings’ and the law in Pakistan, in ...
 • Ali Y. (Dissertation) Honor, the state, and its implications: An ...
 • Brandon J, Hafez S. Crimes of the community: Honour-based violence ...
 • Fisk R. The crimewave that shames the world. The Independent. ...
 • Broken bodies,shattered minds, torture and ill treatment of women. Amnesty ...
 • Inglehart R, Baker WE. Modernization, cultural change, and the persistence ...
 • Roberts KA, Campbell G, Lloyd G. Honor-based violence: Policing and ...
 • Habib H, Asad U, Muhammad I. Honor killing: Its causes ...
 • Haviland WA, Prins HE, McBride B, Walrath D. Cultural anthropology: ...
 • Suad J, Afsaneh N. Encyclopedia of women & Islamic cultures: ...
 • Hassani SM, Gender differences from the perspective of Islam and ...
 • Garrett S. Gender (Society Now). London, New York: Routledge, ۱۹۹۲. ...
 • Ann O. Woman’s work: The housewife. Past and Present.۱st edition, ...
 • نمایش کامل مراجع