اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فشار مراقبتی و خستگی روانی مادران با کودک اوتیسم

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-1_001

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: استرس های ناشی از پرورش کودک اوتیسم باعث ایجاد فشار مراقبتی و خستگی روانی در مادران می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فشار مراقبتی و خستگی روانی مادران با کودک اوتیسم انجام شد. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم مراکز آموزشی اوتیسم شهر اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ تشکیل داده اند. از این جامعه آماری سی مادر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه های خستگی روانی فالمن و همکاران۲۰۱۳ و فشار مراقبتی زاریت و همکاران۱۹۸۰ در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. گروه آزمایش درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را به مدت هشت جلسه دریافت کردند، اما در مورد گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای انجام نشد.  نتایج: تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان داد، میانگین نمرات فشار مراقبتی و خستگی روانی در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است.۰/۰۵>P بحث و نتیجه گیری: با استناد به یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای، در کاهش فشار مراقبتی و خستگی روانی مادران با کودک اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

مهشید شعبانی

Islamic Azad University, Branch of North Tehran.

جمشید جراره

Shahid Rajaee teacher training University.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-۵®): ...
 • Shiri V, Hosseini S A, Pishyareh E, Nejati V, Biglarian ...
 • Drockton MC. Exploring autism and the caregiver burden relationship. ۲۰۱۷. ...
 • Govina O, Kotronoulas G, Mystakidou K, Katsaragakis S, Vlachou E, ...
 • Zima J, Kokot M, Rymaszewska. Rehabilitation of children with Down ...
 • Mirlohian SA, Ghamarani. The relation between psychological burden and state ...
 • Seymour M, Wood C, Giallo R, Jellett R. Fatigue, stress ...
 • Hoppes S, Bryce H, Hellman C, Finlay E. The effects ...
 • Malinowski P, Lim HJ. Mindfulness at work: Positive affect, hope, ...
 • McConville J, McAleer R, Hahne A. Mindfulness training for health ...
 • Michalak J, Burg J, Heidenreich T. Don't forget your body: ...
 • Thurston MD, Goldin P, Heimberg R, Gross JJ. Self-views in ...
 • Dahl CJ, Lutz A, Davidson RJ. Reconstructing and deconstructing the ...
 • Tkatch R, Bazarko D, Musich S, Wu L, MacLeod S, ...
 • Fujihara S, Inoue A, Kubota K, Yong KFR, Kondo K. ...
 • Whitebird RR, Kreitzer M, Crain AL, Lewis BA, Hanson LR, ...
 • Kor PPK, Liu JYW, Chien WT. Effects of a modified ...
 • Sollie K, Næss ET, Solhaug I, Thimm J. Mindfulness training ...
 • Carlson LE, Garland SN. Impact of mindfulness-based stress reduction (MBSR) ...
 • Alisaleh E, Shahrbanoo G. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) ...
 • Taheri S, Sajadian E. Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy ...
 • Navidian A, Pahlavanzadeh S, Yazdani M. The effectiveness of family ...
 • Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired ...
 • Fahlman SA, Mercer-Lynn KB, Flora DB, Eastwood JD. Development and ...
 • Ghobary Bonab B, Haddadi Kuhsar AA, Rashidi A, Javadi S. ...
 • Kabat-Zinn J. Full catastrophe living: The program of the stress ...
 • Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-۵®): ...
 • Shiri V, Hosseini S A, Pishyareh E, Nejati V, Biglarian ...
 • Drockton MC. Exploring autism and the caregiver burden relationship. ۲۰۱۷. ...
 • Govina O, Kotronoulas G, Mystakidou K, Katsaragakis S, Vlachou E, ...
 • Zima J, Kokot M, Rymaszewska. Rehabilitation of children with Down ...
 • Mirlohian SA, Ghamarani. The relation between psychological burden and state ...
 • Seymour M, Wood C, Giallo R, Jellett R. Fatigue, stress ...
 • Hoppes S, Bryce H, Hellman C, Finlay E. The effects ...
 • Malinowski P, Lim HJ. Mindfulness at work: Positive affect, hope, ...
 • McConville J, McAleer R, Hahne A. Mindfulness training for health ...
 • Michalak J, Burg J, Heidenreich T. Don't forget your body: ...
 • Thurston MD, Goldin P, Heimberg R, Gross JJ. Self-views in ...
 • Dahl CJ, Lutz A, Davidson RJ. Reconstructing and deconstructing the ...
 • Tkatch R, Bazarko D, Musich S, Wu L, MacLeod S, ...
 • Fujihara S, Inoue A, Kubota K, Yong KFR, Kondo K. ...
 • Whitebird RR, Kreitzer M, Crain AL, Lewis BA, Hanson LR, ...
 • Kor PPK, Liu JYW, Chien WT. Effects of a modified ...
 • Sollie K, Næss ET, Solhaug I, Thimm J. Mindfulness training ...
 • Carlson LE, Garland SN. Impact of mindfulness-based stress reduction (MBSR) ...
 • Alisaleh E, Shahrbanoo G. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) ...
 • Taheri S, Sajadian E. Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy ...
 • Navidian A, Pahlavanzadeh S, Yazdani M. The effectiveness of family ...
 • Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired ...
 • Fahlman SA, Mercer-Lynn KB, Flora DB, Eastwood JD. Development and ...
 • Ghobary Bonab B, Haddadi Kuhsar AA, Rashidi A, Javadi S. ...
 • Kabat-Zinn J. Full catastrophe living: The program of the stress ...
 • نمایش کامل مراجع