اثرات مهارت های ارتباطی معلمان بر افت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-4_047

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1402

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف " پیش بینی افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بر اساس مهارت های ارتباطی معلمان آنها" انجام شده است. متغیر پیش بین (مستقل) مهارت های ارتباطی معلمان مشتمل بر مهارت های قاطعیت، بینش، گوش دادن، دریافت و ارسال پیام، کنترل عواطف بوده و متغییر ملاک (وابسته) افت تحصیلی دانش آموزان بوده است. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بوده است. ابزار سنجش شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی معلمان و کارنامه تحصیلی دانش آموزان بود. روایی محتویات پرسشنامه توسط اساتید و صاحبنظران علوم تربیتی مورد ارزیابی قرارگرفت و پس از رفع ایرادها، پرسشنامه نهایی تهیه و تکمیل شد. پایایی محتویات پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ گویه های مربوط به متغیر مهارت های ارتباطی معلمان تایید شد، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای مهارت های ارتباطی معلمان۷۹/۰محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده هااز روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آماراستنباطی استفاده شده است.

Authors

احمد ذاکری نیایی

کارشناسی آموزش ابتدایی