قابلیت روش لرزه نگاری بازتابی در اکتشاف مستقیم کانه زائی ماسیوسولفید آتشفشانی عمیق

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMT02_074

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

کمیاب شدن کانهزائیهای نزدیک به سطح و رو به اتمام بودن بیشتر ذخایر اقتصادی مواد معدنی در حال بهره برداری، روی آوردن به اکتشافات عمیق و در نتیجه روشهای سطحی با عمق نفوذ زیاد از قبیل لرزهنگاری بازتابی را برای تامین نیاز صنعت ناگزیر کرده است. در سالهای اخیر پروژه های لرزه نگاری بازتابی زیادی در کمپهای معدنی واقع در کانادا، آفریقای جنوبی، شمال غرب اروپا و استرالیا طراحی گردیده و تلاش پژوهشگران روی پردازش و تفسیر داده های حاصل متمرکز شده است. تاکنون اکتشاف کانهزائی سرب و روی ماسیوسولفید آتشفشانی Halfmile Lake واقع در کانادا تنها پروژه اکتشافی موفق بوده که کانه زائی واقع در عمق ۱۲۰۰ متر را به طور مستقیم ثبت کرده است. امپدانس صوتی بالا کانیهای سولفیدی کانسنگ به ویژه پیریت (با امپدانس (۴۰، اختلاف امپدانس ۲/۳ -۳/۶۵ کانسنگ با سنگهای میزبان، اختلاف امپدانس صوتی پایین بین سنگهای میزبان و هندسه مناسب کانه زائی عوامل اصلی موفقیت لرزه نگاری بازتابی در منطقه Halfmile Lake بوده است. در این نوشتار، استفاده از روش لرزهنگاری بازتابی در اکتشاف کانه زائیهای عمیق، فاکتورهای مهم جهت موفقیت لرزه نگاری و پارامترهای برداشت بررسی گردیده و نتایج حاصل از برداشت لرزه نگاری بازتابی در منطقه Halfmile Lake به عنوان مطالعه موردی بیان شده است.

Authors

مریم محمدی زاده

دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

عبدالحمید انصاری

عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد