بررسی پدیده بین سطحی در سیستم فلوتاسیون کانیهای کالکوپیریت و گالن

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMT02_101

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

خصوصیات شیمی فیزیکی سطحی کانیها در سیستم سه فازی آب/جامد/هوا از پارامترهای مهم و تعیین کننده در فلوتاسیون مواد معدنی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی پدیده های سطحی در سیستم فلوتاسیون کالکوپیریت وگالن استمعمولا. برای بررسی فعل و انفعالات فاز گاز- مایع از کشش سطحی و فاز جامد- مایع- گاز از میزان تر شوندگی که از طریق اندازه گیری زاویه تماس است مشخص میشود. دراین تحقیق از کانیهای نسبتا خالص کالکوپیریت وگالن استفاده شده است. تاثیر غلظت کلکتور آمیل گزنتات پتاسیم در حضور کف ساز MIBC (متیل ایزو بوتیل کربونیل) در محدوده معین از pH بر کشش سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت کلکتور کشش سطحی کاهش یافته است. همچنین تاثیر غلظت کلکتور آمیل گزنتات پتاسیم در حضور کف ساز MIBC وpH =۱۰ بر ترشوندگی کانیهای کالکوپیریت وگالن مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت کلکتور در ابتدا زاویه تماس افزایش یافته و پس از آن زاویه تماس کاهش یافته است. تغییرات pH بر ترشوندگی کانیهای ذکر شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است که درمورد کانی کالکوپیریت در pH =۹-۱۰ بیشترین زاویه تماس وکانی گالن درpH =۳ زاویه تماس بیشتری نسبت به pH های دیگر نشان داد.

Authors

سیده مرجان سیگاری ازغدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه لرستان

کیانوش بارانی بیرانوند

استادیار گروه معدن دانشگاه لرستان