پیش بینی روابط چند بعدی بدن - خود بر اساس آسیب کودکی و ادراک والدین با میانجی گری سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-13-2_003

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: دانشجویان با ورود به محیط دانشگاه با چالش های متفاوتی از جمله نحوه برقراری ارتباط با همکلاسی ها روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی روابط چند بعدی   بدن - خود بر اساس آسیب کودکی و ادراک والدین با میانجی گری سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان است. روش کار:  پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که۹۲۲۳ تن بودند و با استفاده از جدول مورگان، ۳۲۲ تن به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای(جامعه ناهمگن می باشد) انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی،” پرسشنامه روابط چند بعدی بدن - خود” (Multidimensional Body-self Relations Questionnaire)؛” پرسشنامه آسیب کودکی” (Childhood Trauma Questionnaire)؛  "مقیاس ادراک والدین” (Perceptions of Parent Scale) و”پرسشنامه سبک های هویت” (Identity Styles Questionnaire) بود. برای روایی ابزارها به پژوهش های پیشین اکتفا شد و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده ازالگوی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه ۲۴ و آموس نسخه ۲۴ انجام شد. یافته ها: بین آسیب کودکی و روابط چند بعدی بدن - خود  همبستگی مثبت، معکوس معنادار و ادراک والدین و سبک های هویت همبستگی مثبت و مستقیم و معنا دار وجود دارد (۰۱/۰>P).  سبک هویت هنجاری در رابطه بین آسیب کودکی و روابط چند بعدی بدن - خود  و همچنین سبک های هویت در رابطه بین ادراک والدین و روابط چند بعدی بدن -خود نقش میانجی داشت(۰۱/۰>P).  نتیجه گیری: روابط چند بعدی بدن - خود بر اساس آسیب کودکی و ادراک والدین با میانجیگری سبک های هویت قابل پیش بینی است. پیشنهاد می شود برای افزایش سطح آگاهی والدین با برگزاری دوره های آموزشی سبک های تربیتی وایجاد محیط سالم برای کاهش آسیب های کودکی جهت بهبود روابط چند بعدی بدن-خود استفاده شود.

Authors

مینا سهرابی

Islamic Azad University

افسانه صبحی

گروه روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Sadeghzadeh M, Zarei Z, Khormaei F. [Prediction of body image ...
 • Eskandarnejad M, Ebrahimian P. [The correlation between women’s body image ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۱۸۵۹/jhpm-۰۶۰۲۶Golmohammadian M, Morovati F, Rashidi A. [To predict the concern ...
 • https://doi.org/۱۰.۳۰۶۹۹/acadpub.ijhehp.۶a.۱.۱۶۸Dehghan Ardakani Z, Mustafa Rad F. [Predicting mental health based ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.bodyim.۲۰۱۹.۱۱.۰۰۵ Hamidinejad N, Dolatshahi B, Bagheri F. [Investigating the relationship between ...
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ۵th edition.۲۰۱۹. Translated ...
 • Taghiataghavi H, Poursharifi H, Meschi F, Hassanabadi HR, Rezaei M. ...
 • Asgharpor F, Mohamad Meyghoni A, Taghilo S. [Mediation role of ...
 • Tahmasbipour N, Zakeri F. [Predicting the dimensions of girls’ identity ...
 • Argyrides M, Kkeli N. Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-Appearance Scale: Psychometric ...
 • Brown TA, Cash TF, Mikulka PJ. Attitudinal body-image assessment: Factor ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۰۲۲۳۸۹۱.۱۹۹۰.۹۶۷۴۰۵۳ Zarshenas S, Karbalaaei Noori A, Hosseini SA, Rahgozar M, Seyednour ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/S۰۱۴۵-۲۱۳۴(۰۲)۰۰۵۴۱-۰Dunn SE. Childhood maltreatment and adult post-traumatic stress disorder symptomatology ...
 • Ebrahimi H, Dejkam M, Seghatoleslam T. [ Childhood traumas and ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jrp.۲۰۰۸.۰۹.۰۰۱ Miri M, Bahrami H, Shahyad S, Asadi M, Shiralipour A, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.sbspro.۲۰۱۱.۰۳.۲۰۹ Zabih Elahi K, Gholamali Lavasani M, Ajeh J. [The relationship ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/(SICI)۱۰۹۹-۰۹۸۴(۱۹۹۹۰۳/۰۴)۱۳:۲<۱۰۵::AID-PER۳۲۵>۳.۰.CO;۲-HWhite JM, Wampler RS, Winn KI. The Identity Style Inventory: ...
 • Vaziri S, Lotfi Kashani F. [Identity styles and psychological distress]. ...
 • Pellerone M, Ramaci T, Granà R, Craparo G. Identity development, ...
 • نمایش کامل مراجع