بررسی جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش آموز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-58_084

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1403

Abstract:

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین جو عاطفی در خانواده و سازگاری دانش آموزان می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات جو عاطفی خانواده بر روند سازگاری و توانمندی های اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان است. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و با استفاده از پرسش نامه ها و مقیاس های معتبر، داده های مورد نیاز جمع آوری شده است.در این تحقیق، به بررسی میزان حمایت عاطفی و ارتباطات مثبت در خانواده و تاثیر آن بر سازگاری دانش آموزان پرداخته شده است. همچنین، ارتباط بین نقش والدین و نحوه مدیریت احساسات در خانواده با توانمندی های اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که وجود جو عاطفی سالم در خانواده، باعث افزایش سازگاری و توانمندی های اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان می شود. همچنین، حضور پشتیبانی عاطفی و ارتباطات مثبت در خانواده، بهبودی در رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تسهیل می کند.به طور کلی، این تحقیق نشان می دهد که جو عاطفی در خانواده تاثیر قابل توجهی بر سازگاری و توانمندی های دانش آموزان دارد. بنابراین، توسعه برنامه ها و مشاوره هایی برای تقویت جو عاطفی خانواده می تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و رفتار تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.

Authors

اعظم صالحی رزوه

۱- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه