بررسی میزان پیش بینی مسئولیت پذیری بر اساس هوش اخلاقی در زنان متاهل فرهنگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0362

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پیش بینی مسئولیت پذیری بر اساس هوش اخلاقی در زنان متاهل فرهنگی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی همبستگی از نوع پیش بین بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان فرهنگی متاهل شهر شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۲۱۴۰۱ بود. ۲۱۹ نفر با روش نمونه گیری تصادفی منظم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش هوش اخلاقی از پرسشنامه هوش اخلاقی توسط لینک و کیل (۲۰۰۵) و برای سنجش مسئولیت پذیری از خرده مقیاس سنجش مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (۱۹۵۱) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد هوش اخلاقی مسئولیت پذیری را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی میکند. (p۰٫۰۵) میزان پیش بینی ۱۰۲ یا به عبارت دیگر ۰٫۰۲ درصد از مسئولیت پذیری از طریق هوش اخلاقی به طور مثبت و معنی دار تبیین می شود

Keywords:

مسئولیت پذیری هوش اخلاقی , زنان پیش بینی

Authors

راضیه حسینی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد فیروزآباد

صدراله خسروی

استادیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد